Šta je to čudesan dar Duha Svetog?

Duhovni darovi. Jedan od najlepših poklona crkvi i vernicima, a ujedno jedan od najvećih kamena spoticanja crkve. Poklon koji nam omogućava da rastemo u brizi jedni za druge, a sa druge strane nas navodi da se svađamo jedni sa drugima. Zašto je to tako? 

Verujem da je razlog zbrke mistična, natrpirodna karakteristika darova Duha Svetog. Natrpirodno nas fascinira, ali i izvodi iz zone konfora, teško stavljamo natprirodno u kutije onoga što smo naučili iz našeg iskustva i logike. Takođe, iz pozicije dara i načina na koji je nas Bog oblikovao, teško nam je da razumemo dar i način oblikovanja drugih osoba. Zato je bitno da govorimo i razumemo prirodu duhovnih drova. 

Iako sam na ovom blogu objavio više postova o darovima Duha Svetog, primetio sam neki dan da ni u jednom postu nisam obradio šta su o darovi Duha Svetog. Do sada sam pisao na teme: Spiskovi i objašnjenja darova prema Biblijskom teksu u Efescima 4, Rimljanima 12, I Korinćanima 12, kao i darovi koji se spominju pojedinačno; pisao sam o tome Kako otkriti svoj duhovni dar? i Kako povezati svoj dar sa mestom služenja? (možete ih pogledati klikom na naslov).


Šta su Duhovni Darovi? 

Objašnjenje pojma duhovnih darova nalazimo u I Korinćanima 12:

4 Ima različitih milosnih darova, ali je Duh isti, 5 i različitih služenja, ali je Gospod isti, 6 i različitih delovanja, ali je isti Bog, koji čini sve u svima. 

7 A svakome se daje da se Duh kroz njega ispolji na korist. 8 Jer, jednome se kroz Duha daje reč mudrosti, a drugome, po istom Duhu, reč znanja; 9 jednome, istim Duhom, vera, a drugome, tim istim Duhom, darovi lečenja; 10 jednome da čini čuda, a drugome prorokovanje; jednome da razlikuje duhove, drugome da govori raznim čudnim jezicima, a trećem da tumači čudne jezike. 11 I sve to čini jedan isti Duh, koji svakom dodeljuje kako hoće.

Definicija duhovnih darova

Već citirani stihovi iz I Korinćanima predstavljaju definiciju: 4 Ima različitih milosnih darova, ali je Duh isti, 5 i različitih služenja, ali je Gospod isti, 6 i različitih delovanja, ali je isti Bog, koji čini sve u svima. 

Pojmovi: milosni darovi, služenja i delovanja trebamo shvatiti kao sininime, reči koje pojašnjavaju istu stvarnost - duhovni dar - dajući toj stvarnosti dodatno značenje. Da su sinonimi, tj da govore o istom, ukazuje i objava tri lica Svete Trojice kao izvora darova: Duh, Gospod (titula Sina) i Bog (titula Oca). 

Milosni darovi. Grčka reč je harizma, odakle potiče termin harizmatičnost. Očigledno je da su ljudi razvili taj pojam, harizmatičnost, opisujući osobu koja je darovita, ima mnogo talenata. Međutim u biblijskom smislu, harizma ukazuje na nezasluženi dar, poklon Duha Svetog, koji nismo zaslužili, nego nam je on u svojoj mudrosti udeli najbolje za nas.

Služenja. Grčka reč je diakonia, odatle dolazi pozicija tj reč za đakone u crkvi, kao onih koji su pozvani na praktično služenje (termin je korišćen kao služenje oko stola). Duhovni dar nas oprema na praktično služenje drugima. Možemo videti ovaj izraz i u kontekstu pozicije služenja.

Delovanja. Grčka reč je energemata, odatle dolazi reč energija. Biblijski gledano duhovni dar je izliće sile Božije kroz osobu kojoj je poveren duhovni dar. Oni služe, pomažu, govore, prorokuju, poučavaju, vode... u sili Duha Svetog.

Konačno, na osnovu ovih reči, duhovni dar možemo razumeti: Duhovni Darovi su posebne sposobnosti služenja koje nam Bog daje, u skladu sa Njegovom milošću, svakom članu tela Hristovog, kako bi bili korišćeni za razvoj crkve, što se vidi kroz izliće sile u tom činu. 

Principi razumevanja duhovnih darova

Principi razumevanja duhovni darova su sledeći:
1. Svaki vernik ima duhovni dar (darove).
Pismo jasno govori: 
7 A svakome se daje da se Duh kroz njega ispolji na korist. Reč svakom znači tačno to - svakom! Svako Božije dete, nanovorođeni vernik, prima dar(ove). Nije jasno da li se to dešava po obraćenju (kada uzverujemo), ili u posebnom iskustvu Duha Svetog, ali je jasno - "svakom se daje"!

2. Dar nije duhovni orden - dar ne znači vrednovanje
11 I sve to čini jedan isti Duh, koji svakom dodeljuje kako hoće. I Kor.12. Jasno je, ako Duh dodeljuje kako hoće, onda ne dodeljuje po zasluzi. Duh u mudrosti raspodeljuje, sigurno gleda na srce, motive, ali nikada dar nije nagrada!

3. Nije ponosno da prepoznaš svoj dar.
Logika dalje vodi, ako je dar dat od Duha, bez zasluge, onda nije ponos reći da si dobio/la nešto nezasluženo. Zapravo ponos je, u svojoj suprotnosti, kada ne prihvatamo dar koji nam je dao Bog. Pišem ove reči jer sam puno puta čuo i video da se ljudi stide i izbegavaju da kažu šta je njihov dar bojeći se da upadnu u zamku ponosa.

4. Svako ima nešto, niko nema sve. 
U nastavku 12 poglavlja I Korinćanima piše: 14 A ni telo nije jedan, nego mnogo udova. 15 Ako noga kaže: »Pošto nisam ruka, ne pripadam telu«, zar zbog toga ne pripada telu? 16 Ako uho kaže: »Pošto nisam oko, ne pripadam telu«, zar zbog toga ne pripada telu? 17 Kada bi celo telo bilo oko, gde bi bio sluh? Kada bi celo telo bilo uho, gde bi bilo čulo mirisa? 18 Ali, Bog je svaki pojedini ud rasporedio po telu po svojoj volji. 19   Kada bi sve bio jedan ud, gde bi bilo telo? 20 Ovako, ima mnogo udova, ali samo jedno telo. 

Samo zajedno, kao celina, crkva može da napreduje. Crkva ne može da bude samo učitelji, ili samo evanđelisti, ili samo proroštva, ili samo milosrdno služenje... Sve to zajedno čini lepotu crkve. Zato je zrelost pružiti priliku ljudima da služe u svojim darovima, a nastaviti da sam služiš u svom daru.

5. Dar određuje zadatak 
Dar(ovi) određuju naše mesto u Telu Hristovom tj Crkvi. Učiteljski dar nas vodi da poučavamo, proročki dar da prorokujemo... Iskustvo pokazuje da osoba koja služi na mestu koje ne odgovara njegovom daru, može to da radi, ali na kraju se oseća potrošenom, iscrpljenom, umesto da vide da sila teče kroz njih (služiti na mestu svog dara ne garantuje ispunjenost, ali je deo puta ka ispunjenosti). 

6. Ne mešati darove sa talentima, plodovima Duha i hrišćanskim disciplinama 
Ovo je velika tema i obradiću je u nekom od sledećih tekstova. 

Beređi Dušan Bera 

Нема коментара:

Постави коментар