Duhovni darovi Efescima 4:11


1.    Apostolstvo

Bukvalno značenje: Biti poslat sa porukom;onaj koji je poslat sa porukom.

Opis: Dar apostolstva je Bogom dana sposobnost da se započnu nove crkve i nadgleda njihov razvoj ili izgradnja novih službi.

Primetiti: Smatramo da je „položaj“ apostola, koje su prvi Hristovi učenici imali, jedinstven i ne postoji više. „Uloga“ apostola se, međutim, nastavlja i danas i funkcioniše kroz Duhovni dar apostolstva.

Karakteristike:  Ljudi sa ovim darom:
v  Pioniri u osnivanju novih crkava i službi. Dar namenjen za pionirske zadatke i misiju ali i za uspostavljanje strukture crkve i pokreta.
v  Prilagođavaju se različitom okruženju jer su osetljivi i pažljivi prema kulturi tog okruženja.
v  Žele da služe, da dosegnu ljude u drugim zajednicama i zemljama.
v  Imaju odgovornost da nadgledaju službe ili grupu crkava.
v  Poseduju duhovni autoritet i viziju za misiju crkve.

Mogući zadaci: osnivanje crkava, savetovanje crkava, dugoročno planiranje, osnivanje novih organizacija/službi, misija, vođenje na nivou denominacije...

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Za prepoznavanje dara potrebna je duhovna zrelost i iskustvo. Teško prepoznatljiv u prvim godinama hrišćanskog iskustva.
v  Moraju biti svesni da zloupotreba njihovog autoriteta može ugasiti Duha u drugima.
v  Nemaju svi sa ovim darom i dar organizovanja i potrebna im je pomoć da se izgradi struktura organizacije.
v  Opasnost od toga da sebe proglase „guruom“. Potrebna je poniznost, spremnost da se bude korigovan. Obavezna odgovornost drugim ljudima i potreba da budu  potvrđeni i poslani od crkve.
v  Može biti zahtevan i pesimističan kada stvari ne idu kako je planirano ili željeno.
v  Opasnost od iskušenja sticanja novca i zloupotrebe seksa, moći.

Adrese stihova: I Korinćanima 12:28-29, Efescima 4:11-12, Rimljanima 1:5, Dela 13:2-3

Moguć trening:
v  Pronaći osobu sa istim darom i provoditi vreme sa njom kako bi ste učili jedan od drugog i izgradili svoj dar.
v  Izgradnja karaktera. Osobine iz I Tim 3:1-7 i 5:17-22 moraju biti deo života osobe sa ovim darom.
v  Pronaći osobu kojoj ćeš biti odgovoran za svoje postupke, život. Podnositi joj izveštaje o događanjima u tvom životu i tražiti savet.
v  Misionarska putovanja sa postepenim povećavanjem odgovornosti2.    Pastirstvo/ pastirski dar

Bukvalno značenje: Pastir stada

Opis: Dar pastirstva je Bogom dana sposobnost da dugoročno odgajaju, vaspitavaju i vode ljude ka duhovnoj zrelosti da bi oni postali učenici što sličniji Hristu.

Primetiti: Zahteva dugoročno predanje grupi hrišćana i njihovoj izgradnji.  Nije obavezno vezana za ulogu pastira crkve.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom:
v  Preuzimaju odgovornost da brinu o celokupnoj ličnosti u njenom hodu sa Bogom.
v  Obezbeđuju vođstvo i nadgledaju grupu Božjih ljudi.
v  Model su svojim životom, što znači da su potpuno posvećeni sledbenici Isusa.
v  Uspostavljaju poverenje i sigurnost kroz dugotrajne veze.
v  Vode i štite one koji su unutar njihovog kruga ljudi za koje brinu.

Mogući zadaci: savetovanje u vezi sa darovima, rad sa decom, vođa kućne grupe, rad sa mladima, pomoć novo-obraćenim hrišćanima, trening programi, vođe službi,...

Osobine:
v  Dobar deo ljudi sa ovim darom imaju i dar naučavanja
v  Utiču na druge, vaspitavaju, vode
v  Disciplinuju, štite
v  Podržavaju, grade odnose

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Moraju biti svesni da neće svi napredovati i da će neki od „stada“ otići u svet.
v  Treba da se podsete da će Bog suditi onima koji zapostavljaju i zloupotrebljavaju svoje nadgledničke odgovornosti.
v  Prijem novih u grupu nekada zna da bude težak. Vezuju se za grupu koju vode.
v  Treba da budu oprezni da ih njihova želja da hrane i podržavaju druge ne učini  takvima da teško kažu „Ne“.
v  Treba da shvate da će neki od onih koje nadgledaju i vaspitaju  rasti  iznad pastirovih mogućnosti i da treba da budu slobodni u tome.

Adrese stihova: Efežanima 4:11-12, I Petrova 5: 1-4, Jovan 10:1-18

Mogući trening:
v  Važan zadatak za ljude sa ovim darom je da pomažu u otkrivanju, razvoju i korišćenju darova drugih ljudi
v  Tražiti način da se grupa koju vode stalno uvećava i reprodukuje
v  Posećivanje seminara, čitanje knjiga, savetovanje u vezi sa korišćenjem dara

3.    Dar proroštva
                         
Doslovno značenje: jasno navestiti, glasno navestiti. Govoriti podstaknut Božjim Duhom po Božjem nalogu.

Opis: Dar proroštva je Bogom dana sposobnost otkrivanja istine i objavljivanja,  blagovremeno i na pravi način, radi poučavanja, ispravljanja, pokajanja, prosvetljenja, opomene ili ohrabrenja pojedinaca ili crkve.  

Primetiti: Proroštvo može ukazivati na ono što se dešava sada ili što će se desiti u budućnosti.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Cilj ovog dara direktno ili indirektno jeste: naučavanje, opomena, prekor ili gradnja.
v  Mogu prepoznati grehe ili laž u tuđem životu i da ih otkriju na takav način da ishod bude preokret - pokajanje ili izmirenje. No, to nije sposobnost koja dolazi iz prirodnog premišljanja i govorenja, nego je od Boga data objava.
v  Ujedno upozoravaju da, pre ili kasnije, dolaze posledice - sud, ako istinu ne prati pokajanje.
v  Osetljivi su na Božji glas.

Mogući zadaci: evangelizaciona dešavanja, molitveni tim crkve, molitva za ljude u problemima, tim za slavljenje, savetovanje, ohrabrivanje,...

Osobine:
v  Posvećen život, želja za dubljim iskustvima sa Bogom.
v  Ponizan stav.
v  Beskompromisni, autoritativni, uverljivi.

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Korišćenje određenog načina govora, tona ili formulacija kako bi se naglasila poruka.
v  Stav „ovako govori Gospod“ i nespremnost da drugi prosuđuju poruku koja je izrečena. Svaka poruka mora biti prosuđivana od zajednice.
v  Stav da je proroštvo rezervisano za posebne. U novozavetnoj crkvi taj dar je dostupan mnogima, i nije nagrada za službu.
v  Sklonost korišćenja proroštva u sebične ciljeve, rešavanje ličnih sukoba.
v  Moraju biti spremni da oni koji slušaju mogu da odbiju poruku ukoliko nije izgovorena u ljubavi i saosećanju.
v  Treba da izbegavaju ponos, jer to stvara zahtevan ili obeshrabrujući duh koji guši dar.
v  Treba da se sete da svako proroštvo mora biti potvrđeno od Svetog Pisma i da se ne suprotstavlja istom .
v  Nekada ljudi neće prihvatiti poruku koja je izrečena, ali zadatak je preneti poruku, a odluka je na ljudima

Adrese stihova: Efescima 4:11; Rimljanima 12:6; 1. Kor. 12:10, 28; 1. Kor. 13:2, 2. Petrova 1:21.

Mogući trening:
v  Poznavanje Svetog Pisma. Bitno za rasuđivanje poruke.
v  Savetuj se sa drugima u vezi sa korišćenjem tvog dara. Analiziraj situacije. Počni oprezno. 
4.    Dar naučavanja 
                         
Doslovno značenje: preneti poruku tako da je ljudi razumeju, poučavati.

Opis: Bogom dana sposobnost koja nam omogućava da možemo razumeti i objasniti Božju reč i pomoći da se ona i upotrebi. Kao posledica korišćenja ovog dara učenici će sve više ličiti na Hrista i više doprinositi napretku crkve.

Napomena: Dar omogućava stvaranje Hristovih učenika, a ne naših.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Otkrivaju biblijske istine i prenose ih kako bi ljudi bili inspirisani na još na veću poslušnost Reči.
v  Božju reč tumače u kontekstu, i SP je njihovo osnovno merilo poučavanja. Primenjuju tu poruku u svom životu i očekuju to i od drugih.
v  Ulažu vreme u pripremu. Provode vreme u proučavanju i razmišljanju.
v  Izazivaju slušaoce sa biblijskim istinama kroz jednostavno i praktično naučavanje.
v  Stalno su u potrazi za novim istinama ali prvenstveno radi pomoći drugima.

Mogući zadaci: služba malih grupa, seminari, treninzi, biblijska naučavanja, rad sa novim hrišćanima, nedeljna škola, tinejdžeri...

Osobine:
v  Želja da prenese svoje znanje na druge
v  Krativnost u prenošenju poruke
v  Želja za sopstvenim učenjem
v  Posvećenost odnosu sa Bogom
v  Disciplinovani, imaju moć opažanja, poučljivi, autoritativni
v  Praktični, analitični, artikulisani

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Preterano korišćenje učiteljskih tehnika, a zanemarivanje vođstva Svetog Duha.
v  Nezadovoljstvo kada ljudi ne napreduju.
v  Lična nepovezanost učenja sa načinom života.
v  Treba da izbegnu da postanu ponosni kao rezultat svog „superiornog“ biblijskog znanja i razumevanja.
v  U svom naučavanju mogu  toliko ići u detalje, a propuste da naglase primenu u životu. Teoretisanje, tj „duhovna gimnastika“.
v  Treba da se sete da se duhovnost ne meri znanjem, nego životim.

Adrese stihova: Efescima 4:11, 1. Kor. 12:28-29; Rimljanima 12:7; Dela 18:24-28; 2. Timoteju 2:2.

Mogući trening
v  Planiranje vremena za proučavanje i pripremu. Ne zanemariti vreme za proučavanje pod izgovorom da imaš dar.
v  Razviti stav onoga koji uči.
v  Naučiti osnovne metode studiranja Biblije i analize. Fokusirati se prevenstveno na praktičnu primenu predavanja.
v  Čitati knjige o komunikaciji, učiti kako se koriste vizuelna sredstva, tabla...


5.    Dar evangelizacije
                         
Doslovno značenje: Doneti dobru vest

Opis: Evangelizacija je Bogom dana sposobnost, koja osposobljava osobu do te mere da može da prenese poruku Evanđelja nevernicima, da oni tu poruku sa verom prihvate i krenu putem učeništva. To je dar „evangelizatorskog života“, tj svedočenje kao stil života.

Napomena: Istraživanja pokazuju da svega 10 % hrišćana ima ovaj dar. To pokazuje da ovaj dar nije zamena za svakodnevnu duhovnu disciplinu svedočenja svih hrišćana.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Žarko žele da svedoče drugima
v  Sposobni su da Radosnu vest jasno i ubedljivo objave.
v  Često traže prilike da nevernicima svedoče o duhovnim vrednostima.
v  Evangelizatori su sposobni da prepoznaju tačku dodira između evanđelja i nevernika. Prilagođavaju svoju poruku potrebama tih ljudi.
v  Njihov život jeste odraz vere i magnet za druge.
v  Traže prilike da izgrađuju odnose sa nevernicima.

Mogući zadaci:  propovedanje, posete, evangelizacione kućne grupe, evangelizacioni sastanci, muzičke grupe, rad sa decom, mediji... 

Osobine:
v  Otvorenost, iskrenost,
v  Uticajan, duhovan, predan
v  Komunikativnost
v  Zainteresovanost za potrebe drugih
v  Posvećen život

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  U opasnosti su da zanemare značaj crkve u evangelizaciji.
v  U opasnosti su da se ističu ispred drugih.  
v  U opasnosti su da šabloniziraju svedočenje. Moraju pažljivo slušati neverne jer ne možemo imati isti pristup prema svakoj osobi .
v  U opasnosti su da druge napadaju što nisu uspešni u evangelizaciji kao oni. Ne biti kritičan prema drugima, jer svi jesmo „svedoci“ ali nismo svi evangelizatori.
v  Treba da sa sete da Sveti Duh, a ne osećaj krivice, motivišu osobu da donese odluku.
v  Treba da se sete da slava ide samo Bogu, i da je Hristos centar poruke.

Adrese stihova: Efežanima 4:11, Dela 8: 26-40, Luka 19:1-10

Mogući trening:
v  Pridružiti se grupi koja je posvećena evangelizaciji: misijska putovanja, evangelizacije.
v  Nauči postojeće metode svedočenja koje se koriste.
v  Posmatraj druge koji imaju ovaj dar i uči iz njihovog primera.
v  Pokreni dešavanja u kojima ćeš steći iskustvo.   

1 коментар:

  1. deo skripte iz seminara "Moje mesto u crkvi", namenjenog članovima PHZ-a. Svestan sam da se neće sve denominacije složiti sa navedenim opisima darova, ali kome je korisno neka iskoristi.

    ОдговориИзбриши