Duhovni darovi Rimljanima 12

Duhovni darovi - Rimljanima 12

6. Milosrđe

Bukvalno značenje: imati saosećanje

Opis: Dar milosrđa je Bogom dana sposobnost da se iskaže saosećanje kroz praktična dela prema onima koji su u potrebi tela, uma ili duha. Saosećanje ih pokreće na akciju.

Napomena: Jako sličan daru ohrabrenja, no za razliku od njega ne podrazumeva samo savetovanje nego i praktičnu akciju. Jako sličan i daru davanja, ali za razliku od njega podrazumeva i savet, ohrabrenje, praktičnu pomoć.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Imaju potrebu da reaguju kada vide nekoga u nevolji.
v  Fokusiraju se na ublažavanje izvora bola ili uznemirenosti u ljudima koji pate.
v  Primećuju one koji su usamljeni i zaboravljeni.
v  Pokazuju ljubav, milost, onima koji prolaze kroz krize i teška vremena.
v  Interesuju se i za lična ali i socijalna pitanja koja pogađaju ljude.

Mogući zadaci:  služba savetovanja, molitva zastupanja, služba neprivilegovanima (samohrane majke, hendikepirani, ovisnici...), humanitarni rad

Osobine:
v  Saživljavanje, briga, osećajnost
v  Ljubaznost, saosećanje
v  Osetljivost

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Opasnost da spašavajući ljude od njihovih boli, sprečavaju Božji rad u njima.
v  Moraju da se čuvaju od osećanja da su „necenjeni“, jer im neki od ljudi kojima su pomogli neće pokazati zahvalnost.
v  Preterano vezivanje za ljude u nevolji koje dovodi do zanemarivanja porodice, ličnih obaveza...
v  Treba da se čuvaju od toga da postanu ogorčeni i ljuti na uzroke patnji drugih.

Adrese stihova: Rimljanima 12:8, Matej 5:7, Marko 10: 46:52, Luka 10:25-37

Mogući trening:
v  Biti posmatrač. Imati otvorene uši i oči za potrebe drugih.
v  Ovaj dar nije ograničen određenim zadacima. Zato prihvatiti ono što se nalazi ispred te osobe, i kroz korišćenje dar će se razviti.
v  Raditi na razvoju veštine slušanja. Mnogima je to najvažnije.
v  Koristiti prilike za obuku u praktičnim veštinama pomaganja. 7.  Davanje

Bukvalno značenje: dati deo od, podeliti

Opis: Dar davanja je Bogom dana sposobnost da se novcem i sredstvima daje doprinos Božjem radu, radosno i darežljivo. Ljudi sa ovim darom ne pitaju „Koliko novca ja treba da dam Bogu?“ nego „Koliko novca je meni dovoljno?“ Oni se trude da zarade da bi dali za službu ili za ohrabrenje braći i sestrama.

Napomena: Ovaj dar nije vezan za davanje desetka. Desetak je odgovornost svakog hrišćanina, tj duhovna disciplina. Ljudi sa darom davanja su spremni da se žrtvuju preko toga.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Motiv za davanje im je ljubav prema pojedincima i kraljevstvu.
v  Uređuju svoje finansije i ograničavaju svoj način života u želji da daju što je moguće više svojih sredstava.
v  Podržavaju rad službi darovima, žrtvovanim za napredak Kraljevstva.
v  Susreću opipljive potrebe koje omogućavaju da dođe do duhovnog rasta.
v  Obezbeđuju sredstva radosno i darežljivo, verujući Bogu da će se on pobrinuti za njih.
v  Mogu imati posebnu sposobnost da zarade novac koji će moći upotrebiti za budući Božji rad.
v  Poseban oblik dara jeste i materijalno blagosiljanje braće radi ohrabrenja

Mogući zadaci: deo finansijskog odbora, blagajnik, podrška posebnim projektima, podrška misionarima, finansijski savetnik...

Osobine:
v  Upravljački orijentisani
v  Odgovorni, snalažljivi
v  Milostivi, veruju Bogu
v  Disciplinovani

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Opasnost da budu frustrirani kada nisu u mogućnosti da daju zbog svoje materijalne situacije.
v  Treba da poštuju svoj dar, podsećajući se da je davanje novca i sredstava duhovni doprinos Hristovom telu.
v  Opasnost da svojim davanjem ugroze potrebe svoje porodice. Moraju razumeti da nemaju svi u porodici ovaj dar ili istu viziju.
v  Treba da se podsećaju da je crkveni red određen od strane starešinstva, a ne darodavca.
v  Treba da se čuvaju pohlepe. Sa druge strane moraju se čuvati ponosa.
v  Davanje bez plana i molitve. Nepromišljeno davanje.
v  Da veruju da je njihova jedina uloga samo da daju novac i da samo to treba da rade.

Adrese stihova: Rimljanima 12:8; 2. Korinćanima 6:8; Luka 21:1-4

Mogući trening:
v  Izgraditi odnos sa onima kojima daješ, upoznati njih, njihov rad i njihove potrebe.
v  Obratiti pažnju na to gde je novac potreban. Davati tamo gde će bez tvoje podrške doći do nazadovanja.
8. Gostoprimstvo


Bukvalno značenje: voleti strance (kontekst NZ je da su ljudi sa ovim darom otvarali svoje domove za putujuće propovednike.)

Opis: Dar gostoprimstva je Bogom dana sposobnost brige o ljudima kroz otvaranje svoga doma za posetioce i obezbeđivanje posetiocima društva, hrane, i pažnje.

Napomena: ovaj dar ne znači samo da volimo posetioce, svi hrišćani su pozvani da upražnjavaju gostoprimstvo. No, ljudi sa ovim darom čine da se kod njih gosti osećaju stvarno kao kod kuće. Većina stvara ovakvu atmosferu oko sebe i kada su van svog doma.

Karakteristike: Ljudi sa tim darom
v  Napraviće okruženje gde će se ljudi osećati cenjeni i da neko brine o njima.
v  Sretaće nove ljude i pomoći im da se osećaju dobrodošlim.
v  Stvaraće atmosferu tako da je ona prilagođena gostima a ne potrebama domaćina.
v  Stvaraju sigurnu i prijatnu atmosferu gde se mogu razvijati međuljudski odnosi.
v  Tražiće načine da se ljudi povežu međusobno u posebne odnose.
v  Težiće da što više olakšaju uključenje ljudi u nepoznato okruženje

Mogući zadaci: domaćin kućne grupe, redari i ljudi zaduženi za dobrodošlicu, vođe crkvenih izleta, otvaranje vrata za goste crkve, priprema smeštaja za goste i doček gostiju, pomoć u službi za mlade, domaćini raznih sastanaka, alfa kurs...

Osobine:
v  Prijateljski nastrojeni
v  Milostivi, poverljivi, brižni
v  Osećajni, topli

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Ne biti nerealan. Ne moramo biti bogati da otvorimo svoj dom. Iznad svega je bitna briga i pažnja, a ne „pun sto“.
v  Treba da izbegavaju da na svoj dar gledaju samo kao na „zabavu“. Ovaj dar nije namenjen da zadovolji potreba za druženjem.
v  Treba da se podsećaju da traže od Boga sa kojom osobom On želi da se oni sprijatelje i služe joj.
v  Treba da budu pažljivi i ne izazivaju stres u ostalim članovima porodice kada pozivaju ljude u svoj dom.
v  Posmatranje drugih (misli se na gostoprimstvo) kroz objektiv svog dara. Stav da drugi nisu dovoljno gostoljubivi.
v  Ovaj dar ne podrazumeva da je neko dobra domaćica, nego otvorenost za ljude (npr: svo vreme biti u kuhinji pripremajući savršeno posluženje dok su gosti sami).

Adrese stihova: Rimljanima 12:13; I Petrova 4:9-10; Jevrejima 13:1-2

Mogući trening:
v  Informiši crkvu da si spreman da otvoriš svoj dom za goste kada god dođu
v  Otvori svoj dom za sastanke kućne grupe
9. Dar služenja
                         
Doslovno značenje: zauzeti nečije mesto.

Opis: Bogom dana sposobnost koja nas osposobljava da pomažemo drugima radeći svakodnevne poslove kako bi njih rasteretili, ili materijalno im pomogli. Dar pomaže da se prepozna gde je pomoć najpotrebnija i da se pobrine da se taj posao sigurno uradi.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Rado služe iza zavese, gde god su potrebni, i podržavaju  darove i službe drugih.
v  Opaze sitne stvari, što neko svakako mora obaviti i sa radošću to obavljaju.
v  Znaju da je to ugodno Bogu, i tako te svakodnevne radnje doživljavaju kao službu i ispunjeni su radošću dok služe. Drugima ostaje više vremena i snage da se posvete njihovoj službi.
v  Osećaju Božju svrhu u svojoj službi i zadovoljstvo dok obavljaju te dužnosti.
v  Povezuju duhovne vrednosti sa praktičnim služenjem.
v  Uživaju znajući da oni oslobađaju druge da rade ono na šta ih je Bog pozvao.

Mogući zadaci: sređivanje bašte, briga za goste: kuvanje i spremanje; poslovi na kompjuteru (kucanje, priprema materijala, pozivnica), redari, čuvanje dece, rad na ozvučenju, projektoru..., razni tehnički poslovi (nameštanje stolica, spremanje sale, rad u kuhinji na alfi, konferencijama), rad sa literaturom...

Osobine:
v  Na raspolaganju, voljni
v  Korisni, pouzdani, odani
v  Imaju stav „Šta -god –je- potrebno“

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Da se prirodna sklonost tumači kao dar.
v  Moraju da poštuju taj dar podsećajući se da je činjenje  praktičnih stvari duhovni doprinos telu Hristovom.
v  Teško im je da kažu „Ne“. Čuvati se premora i prezauzetosti.
v  Moraju da budu odgovorni prema prioritetima koje odredi vođstvo, umesto da slede svoj sopstveni plan rada.
v  Opasnost da osude druge koji nemaju ovaj dar da su nesposobni ili lenji.
v  Oprez za vođe: ne iskorištavati ih previše, paziti na njih. Ohrabrivati ih da znaju da su cenjeni.

Adrese stihova: 1. Korinćanima 12:28; Rimljanima 12:7; Dela:1-4; Rimljanjima 16:1-2

Mogući trening:
v  Vezati svoj trening za mesto na kome služiš i razvijati sposobnosti koje su povezane sa tim mestom.
v  Obavesti vođe da imaš ovaj dar i stavi im se na raspolaganje 

10.    Dar vođstva
                         
Doslovno značenje: upravljanje, umešnost kormilarenja ili služba pilota na brodu.

Opis: Bogom dana sposobnost da preda viziju od Boga datu drugima. Takva osoba motiviše, podstiče druge, usmerava, u cilju ostvarivanja Božje volje. Dar vođstva je Bogom dana sposobnost da se prenese vizija, motiviše, i vode ljudi da harmonično izvrše Božju nameru.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Daju smer Božjem narodu ili određenom zadatku, motivišu druge da daju ono najbolje od sebe.
v  Pogled im je usmeren ka budućnosti i pomažu da ostali imaju uvid u događaje koji treba da se dese. Predstavljaju „veliku sliku“ drugima da i oni mogu da je vide.
v  Pogodni su da odrede ciljeve i skoncentrisani su na cilj.
v  Njihov život je primer i imaju osećaj odgovornosti.
v  Stvaraju vrednosti službama.

Mogući zadaci: pastor, starešina, vođa tima za slavljenje, vođa službe, kućne grupe...

Osobine:
v  Vizionari, postojani
v  Okrenuti cilju, uticajni
v  Marljivi, poverljivi
v  Ubedljivi, motivatori
v  Postavljaju ciljeve

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Opasnost od zanemarivanja odnosa i ljudi.
v  Treba da shvate da iskreni odnosi zahtevaju  vreme i to je kritično za njihovu efektivnost kao vođe. Autoritet se stiče i zaslužuje.
v  Treba da se sete da je vođa- sluga biblijski  model, i da je služenje najveći princip od svih.
v  Ne treba imati poziciju vođe da bi koristili taj dar.
v  Manipulacija drugima u cilju postizanja zadatka.
v  Ponos zbog uspeha službe .

Adrese stihova: Rimljanima 12:8; Jevrejima 13:17; Luka 22:25- 26.

Mogući trening:
v  Studiranje materijala vezanog za vođstvo. Primeri iz SP: Nemija, Jošua, Mojsije, David, Samuel...
v  Fokusiranje svoje službe na pronalaženje i razvoj novih vođa.
v  Autoritet se zadobija, a za to je potreban život koji je svedočanstvo.

11.    Ohrabrenje

Bukvalno značenje: koji drži stranu, ide zajedno sa...

Opis: Dar ohrabrenja je Bogom dana sposobnost da prikazivanjem istine snaže, teše, ili podstiču na akciju one koji su obeshrabreni ili koji se kolebaju u svojoj veri. Kroz svoje savete donose isceljenje.

Napomena: razlikuje se od pastirskog dara u tome da se u ohrabrivanju ne radi o dugotrajnom procesu, nego o periodu dok traje određeni problem.

Karakteristike: Ljudi koji imaju ovaj dar
v  Staju uz one koji su obeshrabreni da bi ih krepili i ponovo ih uveravaju. Izazivaju, teše ili suočavaju druge da veruju i nadaju se Božjim obećanjima.
v  Podstiču druge na akciju primenjujući biblijske istine. Motivišu druge na rast.
v  Ističu Božja obećanja i da treba imati  pouzdanje u Njegovu volju.

Mogući zadaci: Uključivanje novih hrišćana, rad u bolnicama, tim za savetovanje, rad kućnih grupa, savetovanje u vezi sa darovima, molitveni tim, ohrabrivanje pasivnih hrišćana, rad sa neprivilegovanima, porodično/bračno savetovanje, rad sa starima, sos telefoni...

Osobine:
v  Pozitivnost, podsticajnost
v  Izazivanje, afirmacija
v  Uverljivost, podržavanje
v  Dostojni poverenja

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Mogu ponekad biti previše optimistični, suviše jednostavni ili laskavi.
v  Treba prvo da neko vreme razmisle i pokušaju da razumeju gde se drugi nalaze i šta je njima zaista potrebno.
v  Mogu želeti da govore drugima „pozitivne stvari“ i da izbegnu da ih suoče sa grehom kada je to potrebno.
v  Sklonost ka preuzimanju previše odgovornosti, pa njihov lični život pati.

Adrese stihova: Rimljanima 12:8; Dela 11:22-24; Dela 15:30-32

Mogući trening:
v  Proučavanje oblasti vezanih za savetovanje, psihologiju...
v  Imati ličnog savetnika.
v  Posvetiti se proučavanju odgovora koje SP daje na razne probleme. 

Нема коментара:

Постави коментар