Duhovni darovi I Korinćanima 12Nastavak skripte o Duhovnim darovima PHZa. Svestan sam da se sve denominacije neće slagati sa navedenim objašnjenjima. 
1.    Vera


Bukvalno značenje: verovati, imati poverenje, uverenje

Opis: Ovaj dar je Bogom dana sposobnost data ljudima da razaznaju, sa neuobičajenom količinom pouzdanja, Božju volju za budući razvoj službe. Postupaju u skladu sa svojom verom bez obzira na rizik. Ljudi sa ovim darom su obično vizionari koji iniciraju nov razvoj.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Veruju Božjim obećanjima i inspirišu druge da čine isto.
v  Rade sa potpunim poverenjem u Božju moć da će On da prevaziđe prepreke.
v  Demonstriraju svoj stav vere u Božju volju i Njegova obećanja.
v  Traže od Boga ono što im je potrebno i veruju Mu  da će On brinuti o svemu.

Mogući zadaci: Vođa molitvene grupe, deo molitvenog tima, tim sa kreativnim idejama za započinjanje novog, vođe u misiji, evangelizaciji...

Osobine:
v  Pobožni, optimistični
v  Verni, uvereni, pozitivni
v  Inspirišući, puni nade

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Treba da upamte da oni koji govore promišljeno i žele da planiraju nemaju obavezno i nedostatak vere.
v  Treba da slušaju i razmišljaju o savetima mudrih i Duhom ispunjenih vernika.
v  Ne mogu da podnesu poraz, tj kada cilj nije postignut.

Adrese stihova: I Korinćanima 12:9, 13:2; Jevrejima 11:1, Rimljanima 4:18-21

Mogući trening:
v  Praviti molitveni dnevnik radi ohrabrenja i jačanja vere.
v  Naučiti da reaguješ pozitivno na kritike, priznati kada pogrešiš.
v  Tražiti zajedništvo sa onima koji imaju isti dar.
v  Učiti iz Biblijskih primera kao što su: Avram, Josif, Ilija, Jelisej...2.    Dar razlikovanja duhova
                       

Doslovno značenje: prosuđivanje, vrednovanje delovanja, razdvojiti ili napraviti razliku, razlikovati.

Opis: Bogom dana sposobnost da se jasno odvoji istina od laži. Sposobnost prepoznavanja  duha koji stoji iza nekog dela ili reči, razlikovanje između dobra i zla. Često sposobnost prosuđivanja proroštva.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Odvajaju istinu od laži, ispravno od lošeg, čiste od nečistih motiva.
v  Kroz signal Duha Svetog mogu prepoznati obmanu u drugim ljudima.
v  Kroz signal DS razlučuju da li je reč koja je pripisana Bogu autentična.
v  Primećuju nedoslednosti u učenju, prorokovanju, ili tumačenju.
v  Imaju sposobnost da osete prisustvo zla i uticaj zla.

Mogući zadaci: duhovna borba, savetovanje, služba oslobođenja, evangelizacione kampanje, molitveni tim...

Osobine:
v  Posvećenost, otvorenost za onostrano
v  Iskrenost, sposobnost opažanja
v  Pronicljivost, osetljivost
v  Intuitivnost, odlučnost, istinoljubivost

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Da svuda vide đavola i njegova dela.
v  Mogu da povrede ljude proglašavajući da je neko demoniziran a da to nije istina.  
v  Mogu nekad biti grubi kada se suočavaju sa drugima umesto da govore istinu u ljubavi.
v  Potrebno im je da potvrde svoja opažanje pre nego što govore o tome.
v  Opasnosti od razvijanja duha kritizerstva.

Adrese stihova: I Korinćanima 12:10; Dela 5:1-4;  Matej 16:21-23

Mogući trening:
v  Potrebno je razviti solidnu Biblijsku osnovu pre praktikovanja dara.
v  Biti potvrđen od ostalih.
v  Koristiti svoj dar sa ljubavlju.3.     Darovi isceljivanja
                         
Doslovno značenje: obnoviti
                                          
Opis: Darovi isceljenja su Bogom dane sposobnosti da budemo Božje sredstvo obnove ljudi u celosti, tj psihe, duše i tela.

Napomena: ovaj dar je opisan u množini što je znak da je svako isceljenje obnova dara kao i da su sa ovim darom moguće različite vrste lečenja ( emotivno, odnosno duševno, fizičko, itd.)

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Ovaj dar potvrđuje Biblijske istine i dovodi do proslavljanja Boga.
v  Molitva takvih osoba, dodir ili reč na čudesan način izleči osobe i time se pokaže Božja sila.
v  Donose obnovu bolesnima i iscrpljenima.
v  Koriste to kao priliku da prošire biblijsku istinu i vide kako se Bog proslavlja.

Mogući zadaci: savetovanje, molitveni tim, posete bolesnima...

Osobine:
v  Saosećanje, vera u Boga
v  Pobožan, pun pouzdanja
v  Ponizan, osećajan, poslušan

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Pogrešan stav da im je ovaj dar stalno na raspolaganju. Svaki put je to posebno izliće Božije sile.
v  Uzdizanje i oholost.
v  Treba da se sete da nije njihova vera ili vera bolesnoga ona koja određuju izlečenje, nego je to Bog.
v  Treba da shvate da Bog ne obećava da će izlečiti svakoga ko to traži ili ko se moli. Neizlečenje nije znak nedostatka vere.
v  Moraju se setiti da Isus, dok je bio na zemlji, nije izlečio svakoga ko je bio bolestan ili koji je patio.

Adrese stihova: 1. Korinćanima 12:9,28,30;  Dela 3:1-16; Marko 2:1-12

Mogući trening:
v  Koristiti svaku priliku da se moliš za bolesne.
v  Vodi beleške o tome radi ohrabrenja i davanja slave Bogu.


4.    Darovi čudesa
                         
Doslovno značenje: delovanja sila, činiti moćna dela

Opis:  Dar činjenja čuda je Bogom dana sposobnost da potvrde službu i poruku od Boga kroz natprirodne intervencije čime ga proslavljaju.

Napomena:  O ovom daru sveto pismo govori kao o darovima. Množina je znak da je svako čudo obnova dara. Mnogi svrstavaju i isterivanje demona pod ovaj dar

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Oni govore o Bogu i to povremeno bude potvrđeno čudima.
v  Oni prenose poruke Isusa Hrista sa silom i snagom.
v  Dar im omogućava da dovedu ljude u živi odnos sa Njim.
v  Pokazuju  poverenje u Božju vernost i sposobnost da objavi /manifestuje svoje prisustvo.
v  Govore da je samo Bog izvor svih čuda i proslavljaju Ga.

Mogući zadaci: služba zastupanja, tim za slavljenje, duhovna borba...

Osobine:
v  Hrabrost, ne boje se rizika
v  Autoritativni, bogobojazni
v  Ubedljivi, pobožni, osetljivi

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Treba da izbegnu da gledaju na taj dar kao na ličnu odgovornost, podsećajući se da Bog određuje mesto i vreme za svoje dela.
v  Treba da se čuvaju od iskušenja da traže Božje prisustvo i silu u sebične svrhe.
v  Ne smeju da uzmu Božju slavu na sebe.

Adrese stihova: 1. Korinćanima 12:10, 28-29; Jovan 2:1-11; Luka 5:1-11.

Mogući trening:
Nema predloga jer u ovom daru nemamo iskustva


5.    Dar različitih jezika
                         
Doslovno značenje: govoriti jezicima, govor

Opis: To je Bogom dana sposobnost da osoba slavi, govori, ili se moli na jeziku koji joj  je potpuno nepoznat. Ljudi sa ovim darom mogu spontano da prime poruku od Boga, koju onda objavljuju crkvi kroz dar tumačenja jezika.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Govore jezikom koji nikad nisu učili i ne razumeju ga.
v  Oni mogu preneti Božje poruke samo uz tumača. Poruka je od Duha i prosvetljuje crkvu.
v  Dar služi za duboko doživljavanje pobožnosti, intimnosti, zajedništva sa Gospodom, ali kada su tumačene i za izgradnju službe drugih.
v  Imaju iskustvo bliskosti sa Bogom koja ih inspiriše da služe i prosvetljavaju druge.
v  Koriste svoj dar u situaciji kada im je potrebna posebna Božja intervencija (oslobođenje...), a nedostaje im mudrosti za šta da se mole.

Mogući zadaci: molitvena grupa, tim za slavljenje, duhovna borba...

Osobine:
v  Osetljivi, pobožni
v  Odgovorni, poverljivi
v  Posvećeni, prirodni
v  Prijemčivi

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Prenaglašavanje svog dara.
v  Zanemarivanje svog dara kao nepotrebnog.
v  Stav da svi moraju imati jezike, ili samo posebni.
v  Stav da je to trans.
v  Moraju ostati u tišini pred crkvom ukoliko nema onog ko može da tumači poruku.
v  Treba da se sete da  svi darovi, uključujući i ovaj, služe na posvećenje i izgradnju drugih.

Adrese stihova: 1. Korinćanima 12:10, 28-30, 13:1, 14:1-33; Dela 2:1-11

Mogući trening:
v  Koristiti svoj dar često u ličnom molitvenom životu.
v  Koristiti svoj dar u duhovnoj borbi.


6.    Dar tumačenja različitih jezika
                         
Doslovno značenje: prevesti, tumačenje

Opis: Dar tumačenja je Bogom dana sposobnost da obznane telu Hristovom poruku onoga ko govori u jezicima. Oni jasnim jezikom protumače šta je govoreno, i time slave Gospoda ili prenose njegovu poruku. 

Napomena: Ovo nije dar prevođenja jezika nego tumačenja. Ne radi se o doslovnom prevodu.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Izgrađuju Hristovo telo jer tumače jezike zajednici.
v  Razumeju jezike koje nisu čuli ranije i dele tu poruku telu Hristovom.
v  Proslavljaju Boga i demonstriraju njegovu moć kroz ovu čudesnu manifestaciju.
v  Prosvetljuju telo Hristovo tumačeći poruku od Boga.
v  Nekada su i proroci kada primenjuju ovaj dar za crkvu.

Mogući zadaci: molitvena grupa, tim za slavljenje, duhovna borba...

Osobine:
v  Posvećen život
v  Želja za dubljim iskustvima sa Bogom
v  Ponizan stav, poslušnost
v  Osećajnost, odgovornost
v  Duhovna osetljivost
v  Pronicljivost, mudrost

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Da se to shvati kao prevođenje.
v  Treba da se sete da ovaj dar treba da obezbedi prosvećenje, da izgradi crkvu.
v  Trebalo bi da bude korišćen po utvrđenom redu.

Adrese stihova: 1. Korinćanima 12:10, 14:5, 14:26-28

Mogući trening:
v  Kada god čuješ jezike u javnosti, traži od Boga da ti ih tumači.
v  Ako se to ne koristi u crkvi, traži prilike da razvijaš svoj dar.
v  Razgovaraj sa iskusnijim hrišćanima u korišćenju ovog dara da te upute.
7.    Dar reči mudrosti
                       

Doslovno značenje: mudrost (sofia) koja je različita od ljudske prirodne mudrosti

Opis: Bogom dani dar kojim osoba postane sposobna da u određenoj situaciji može pomoći savetom drugima.
Povezuje stvari koje su nama ljudima vidljive sa skrivenom Božjom mudrosti.
Bogom dana sposobnost da se duhovne istine efikasno primene, da bi se izašlo u susret nekoj potrebi u specifičnoj  situaciji.

Napomena: mnogi koriste i sledeću definiciju - Bogom dana sposobnost da se duhovne istine efikasno primene, da bi se izašlo u susret nekoj potrebi u specifičnoj  situaciji. No pošto većina smatra da je reč mudrosti prvenstveno proročki dar u ovom slučaju je kao dominantno uzeta prva definicija

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Koncentrišu se na posledice i jasno vide potrebu zajednice. Daju savet kako da se ta potreba zadovolji. Savet jeste rešenje inspirisano Svetim Duhom.
v  U konfliktnim situacijama, praćenih sa puno emocija i nejasnih detalja, dobijaju rešenja od Boga koje predstavlja rešenje za datu situaciju.
v  Rešenje dolazi kroz slušanje Božijeg glasa i može biti i korišćenje istina iz Reči na konkretan i praktičan način

Mogućnost korišćenja: kao i ostali proročki darovi u evangelizaciona dešavanja, molitveni tim crkve, molitva za ljude u problemima, tim za slavljenje, savetovanje, ohrabrivanje,

Osobine:
v  Posvećen život
v  Želja za dubljim iskustvima sa Bogom
v  Ponizan stav, osetljiv, praktičan
v  Mudar, iskusan
v  Zdravog razuma

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Mogu propustiti da podele sa drugima mudrost koju im Bog daje.
v  Treba da izbegnu da se drugi razvijaju u zavisnosti od njih, jer će to oslabiti njihovu veru u Boga.
v  Treba da budu strpljivi sa drugima koji nemaju taj dar.
v  Moraju praviti razliku između ljudske mudrosti i mudrosti koja dolazi od Svetog Duha


Adrese stihova: 1 Korinćanima 12:8, Jovan 3:13-18, 1 Korinćanima 2:3-14, Jeremija 9:23-24.

Mogući trening:
v  Poznavanje Svetog Pisma. Bitno za rasuđivanje poruke.
v  Savetuj se sa drugima u vezi korišćenja tvog dara. Analiziraj situacije. Počni oprezno 

8.    Dar reči znanja

Doslovno značenje: gnozis jeste spoznaja istine. Znati.
                               

Opis: Dar reči znanja je Bogom dana sposobnost da se donesu istine telu Hristovom kroz otkrivenje ili biblijske objave.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Povremeno spoznaju takve stvari o crkvi, ili pojedincima koje prirodnim putem ne bi mogli spoznati.
v  Bog im daje vizije kojima služe zajednicu
v  Istražuju Bibliju tražeći objave, razumevanje, i istine.
v  Imaju znanje o crkvi, pojedincima... koje nisu stekli prirodnim opažanjem ili razmišljanjem

Mogućnost korišćenja: kao i ostali proročki darovi u evangelizaciona dešavanja, molitveni tim crkve, molitva za ljude u problemima, tim za slavljenje, savetovanje, ohrabrivanje,

Osobine:
v  Posvećen život; ponizan stav
v  Radoznalost, osećajnost
v  Sposobnost opažanja, pronicljivost
v  Skloni razmišljanju, studiozni, istinoljubivi

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Moraju biti pažljivi jer ovaj dar vodi ka ponosu (znanje nadima)
v  Treba da se sete kada govore reč znanja crkvi, da je to Božija poruka, ne njihova

Adrese stihova: 1 Korinćanima 12:8, Marko 2:6-8, Jovan 1:45-50

Mogući trening:
v  Poznavanje Svetog Pisma. Bitno za rasuđivanje poruke.
v  Savetuj se sa drugima u vezi korišćenja tvog dara. Analiziraj situacije. Počni oprezno 

9.    Dar administracije/pomaganje


Doslovno značenje: pomaganje, anilempsis (onaj koji prilikom sklapanja trgovačkog dogovora pazi da se ispune dogovori), pazi da sve funkcioniše.

Opis: Bogom dana sposobnost da se razume šta je ono što čini da jedna organizacija funkcioniše, i specijalna sposobnost za planiranje i izvršavanje postupaka da bi se postigli ciljevi službe. Pomaganje da se postignu određeni ciljevi, ali i akcija da se pomognu oni koji su u nevolji.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Razvijaju strategije ili planove da postignu  postavljene (identifikovane) ciljeve.
v  Pomažu da službe postanu još efikasnije i efektivnije.
v  Stvaraju red iz organizacionog haosa.
v  Upravljaju ili koordiniraju različite odgovornosti da  bi se završio posao.
v  Organizuju ljude, događaje ili poslove.
v  Koordinacija darova.

Mogući zadaci: starešine, nadglednici i vođe službi, organizacija događaja, finansije, organizacije evangelizacionih dešavanja, koordinacija kućnih grupa, biblioteka...

Osobine:
v  Organizovan
v  Pažljiv, snalažljiv u haosu
v  Temeljan, objektivan
v  Odgovoran, savestan
v  Okrenut ka cilju, efikasan

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Preterano naglašavanje organizovanja, zanemarivanje Svetog Duha. Ne rešava sve organizacija.
v  Treba da budu otvoreni i spremni da prilagođavaju svoje planove, tako da ne guše viziju vođa.
v  Frustriranost zbog neuspeha, nedostizanja cilja ili organizacionog kolapsa.
v  Mogu koristiti ljude samo da bi postigli određene ciljeve, bez toga da brinu o njihovom duhovnom rastu.
v  Mogu da ne vide Božju nameru, zato jer su zauzeti postupcima i procedurom da postignu cilj.

Adrese stihova: I Korinćanima 12:28; Dela 6:1-7; Izlazak 18:13-26

Mogući trening:
v  Posete seminarima o menadžentu i proučavanje materijala, kako sekularnih tako i hrišćanskih.
v  Učiti korišćenje menadžerskih tehnika.
v  Krenuti od malih zadataka.
v  Proučiti velike Božje „menadžere“: Mojsija, Nemiju, Solomona, Jošuu, Jezru, Pavla. 1 коментар:

  1. deo skripte iz seminara "Moje mesto u crkvi", namenjenog članovima PHZ-a. Svestan sam da se neće sve denominacije složiti sa navedenim opisima darova, ali kome je korisno neka iskoristi.

    ОдговориИзбриши