Da li je trenutna pandemija znak kraja sveta? - razmišljanje na osnovu proročanstva Svetog pisma

Šta će biti od ovog sveta? Epidemija, zemljotresi su uvek plodno tlo za apokaliptičare (proroke kraja sveta). Doba socijalnih medija čini njihovo delovanje još pogodnijim. Strah je izuzetno dobar alat za "bustovanje" (promociju) određene fejsbuk stranice, a samim tim i za zaradu ili ličnu korist. 

Međutim, da li je epidemija virusa korona znak Hristovog ponovnog dolaska i Božijeg suda ovom svetu? I kakva treba da bude reakcija vernika na ponovni Hristov dolazak?Zbog teološke doslednosti a i otvorenosti, pre razmatranja teme, odmah da kažem da ja verujem u doslovno ispunjenje  reči Svetog pisma, verujem u Njegov ponovni dolazak i čekam ga sa nestrpljenjem, i verujem u uzeće crkve pre Velike nevolje (više o tome pročitajte u mom tekstu - Šta zadržava antihrista?). Zbog toga neću uzeti u razmatranje tekstove iz Otkrivenja, jer verujem da govore za vreme Suda (uglavnom), a ne za vreme u kome se nalazimo.

Sa druge strane, ne vidim u Pismu osnovu da se trenutna situacija vidi kao apsolutni znak od Boga, niti kao Božiju kaznu, a posebno ne vidim osnovu da vernici treba da se plaše onoga šta dolazi. Zašto to tvrdim?

Isusovo proročanstvo o Njegovom ponovnom dolasku

Moj današnji tekst će se zasnivati na razmatranju Svetog pisma, izjava Gospoda Isusa Hrista o Njegovom povratku i kraju sveta. Koristiću prvenstveno tekst iz Evanđelja po Luki, 21. poglavlje. Obično u blogu ne navodim ceo tekst (pošto ljudi ne vole dugačke tekstove), ali je on u ovoj situaciji bitan.

O čemu govori tekst?

Isus stoji pred Hramom u Jerusalima. Učenici su zadivljeni građevinom, hvale je. Isus daje čudnu izjavu - ništa od ovoga neće ostati, sve će biti razoreno. Sigurno šokantna izjava za njegove slušaoce. Pitaju ga - kako da znamo da će se to dogoditi? Odgovor je sledeći:

Evanđelje po Luki 21:8-33

"Isus odgovori: čuvajte se da vas ne zavedu jer će mnogi doći u moje ime govoreći: ja sam, i: Vreme se približi. Ne idite za njima. 
A kad budete čuli govoriti o ratovima i bunama, ne plašite se, jer to sve treba najpre da bude, ali to još neće biti kraj. Tada im reče: Ustaće narod na narod, i kraljevstvo na kraljevstvo, i biće jakih zemljotresa i po mnogim mestima biće kuge i gladi, i biće užasnih strahota i veliki će znaci biti na nebu. Ali pre svega ovoga metnuće ruke na vas i goniće vas i predavaće vas u sinagoge i u tamnice, i vodiće vas pred kraljeve i pred namesnike, zbog moga imena. To će vam se dogoditi da bi ste služili za svedočanstvo... (nisam kucao tekst od 14-19 stiha). 
Kada vidite da Jerusalim opkoli vojska, onda znajte da je blizu propast njegova. Tada koji budu u Judeji neka beže u goru, a koji budu u gradu neka izlaze napolje, i koji su u polju neka ne ulaze u grad. Jer će to biti dani osvete, da se izvrši šta je zapisano. Teško trudnicama i dojiljama u te dane! jer će biti velika nevolja na zemlji i gnev na ovom narodu. I pašće od oštrice mača, i odvodiće se u ropstvo po svim narodima, i Jerusalim će gaziti paganci dok se ne ispune vremena paganaca. 
I biće znaci na suncu i na mesecu i na zvezdama, i na zemlji muka kod naroda, koji neće znati šta da radi od siline huka mora i valova; i ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će da dođe na zemlju - jer će se i sile nebeske pokrenuti. Tada će se videti Sin čovečiji dolaziti na oblaku sa silom i slavom velikom. Kad se ovo počne zbivati, ispravite se i podignite glave svoje - jer se približuje izbavljenje vaše. 
I kaza im ovo poređenje: gledajte na smokvu i na sva drveta. Kada vidite da već poteraju, sami znate da je blizu leto. Tako i vi kad budete videli da se ovo zbiva, znajte da je blizu kraljevstvo Božije. U istinu vam kažem da ovaj naraštaj neće proći da se ovo sve ne zbude. Nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći."

Kako tumačiti tekst proročanstva?

  1. Tekst se tumači u kontekstu. Kontekst jeste znaci uništenja Hrama. To su učenici pitali. Isus, u većem delu teksta, govori kada će se dogoditi uništenje Jerusalima. 
  2. Uništenje Hrama se dogodilo u 70 godini naše ere, u vreme cara Vespazijana. 
  3. Uništenje Hrama je opisano od dvadesetog do dvadesetčetvrtog stiha navedenog teksta.  Sve do tog stiha govori o tome šta je prethodilo uništenju - glad, bolesti, progonstva. 
  4. Naše vreme je opisano u dvadesetčetvrom stihu - vreme paganaca. To vreme će trajati dok se ne ispuni naše vreme - Apostol Pavle govori o našem vremenu u Rimljanima 11., a posebno u dvadeset petom stihu: "Jer neću braćo da ostanete u neznanju ove tajne, da jedan deo Izrailja otvrdnu dok ne uđe celina paganaca". Vreme paganaca traje dok se ne spasi broj paganaca koji treba da se spasi. Posle toga Bog ponovo radi kroz Izrael, i to je vreme Otkrivenja Jovanovog. 
  5. Proročanstvo se počelo ostvarivati, ali nije završeno. Deo su videli oni koji su slušali, to je Isus rekao, deo tek treba da se dogodi.
  6. Ovo nije prva epidemija u istoriji čovečanstva. Nije zapravo ni najstrašnija i najopasnija. Kada se uporedi sa drugim zarazama, zapravo je mnogo blaža od prethodnih...

Trijumfalna povorka po uništenju Jerusalima

Zašto mi vidimo ovu epidemiju kao znak kraja sveta?

Zašto mi vidimo ovu epidemiju kao znak? Zato što se to dešava nama. Svaka generacija vernika je postavljala isto pitanje kada se njima dešavalo slično. To je normalno... Isus nas i uči da gledamo oko nas da vidimo znake. 

U redu je gledati na znake. Međutim epidemija i nevolja nije znak drugog dolaska. To je bio znak za uništenje hrama. 

Šta je znak za današnju crkvu?

Znak za nas je opisan rečima - I biće znaci na suncu i na mesecu i na zvezdama, i na zemlji muka kod naroda, koji neće znati šta da radi od siline huka mora i valova; i ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će da dođe na zemlju - jer će se i sile nebeske pokrenuti. Tada će se videti Sin čovečiji dolaziti na oblaku sa silom i slavom velikom. 

Znaci su vidimo vezani za velike promene širom sveta, i ogroman strah koji će pratiti te promene. Taj strah možemo videti danas. Ali taj starh tek počinje... i ponovo nije jedinstven. I ranije se slično nešto dešavalo... Potrebno je da se uklope i drugi znaci (pisao sam o njima OVDE). 

Da li Isus dolazi u naše vreme?

Svaka generacija Hrišćana treba da očekuje dolazak. Međutim činjenica je da su do sada mnoge generacije pogrešile u tumačenju. Možda grešimo i mi. Taj momenat će sigurno biti iznenađenje - to govori Pismo. Iznenada, kada se ne nadamo, kao lopov u noći (Matej 24:43) to će se dogoditi. Nećemo predvideti Njegov dolazak.
 
Dolazak se čeka spreman. Isus u nastavku teksta iz 21 poglavlja opominje da budemo spremni (34-36. stih). Da ne zapetljamo naš život u svakodnevno. Zato su ovakvi događaji dobri za veru, drže nas budnima.


Kako biti spreman za Hristov dolazak?

A kako dočekati taj dan? Sigurno ne sa strahom. Božija deca su uvek radosno čekali Njegov dolazak. To je momenat utehe i radosti za nas...

O tome sam razmišljao pre više godina, zasnovano na pesmi Glorija... Pa pročitajte i taj deo teksta...

Pesma koju puno slušam ovih dana. Oduševljava me refren, kada od srca pevaju „Glorija“ od Matt Redmana. Volim pesme slavljenja u kojima se oduševljeno kliče Bogu, kada ga slavim ne samo umom, nego i osećanjima i celim bićem. Ova pesma mi pokreće takva osećanja. Veličanstveno je tvoje ime na celoj zemlji Bože naš, i veličanstvena su dela tvoja!
GLORIJA (SLAVA)
Nebesa su tvojom slavom ispunjena
Okean odražava Tvoju slavu
Kako si dubok, kako uzvišen, kako veličanstven


Zemlja objavljuje tvoju misteriju
Nebesa pevaju o tvojoj slavi
Kako si dubok, kako uzvišen, kako veličanstven si ti
Mi živimo da govorimo o Tvome delu
Tvojoj slavi i milosti, o Bože.

Glorija (Slava), Glorija
Nebesa i zemlja pevaju o tvojoj veličanstvenosti,
Glorija, Glorija,
Tebi, zauvek.

Klinovi, trnje i žrtva,
Dok si predavao tvoj dah
Kako si dubok, kako uzvišen, kako veličanstven
Sada mi postajemo i nudimo
Pevajući iz sveg glasa

Kako dubok, kako uzvišen, kako veličanstven si Ti.
Tvoje je carstvo, sila i slava
Pripada ti himna slavljenja, čast i delo.Međutim, dok je slušam ne oduševljava me samo ova pesma. Dok je slušam misli mi idu i u veličanstveni momenat koji dolazi (Otkrivenje Jovanovo 5):


„Tada u desnici Onoga koji je sedeo na prestolu videh svitak, ispisan iznutra i spolja i zapečaćen sa sedam pečata. I videh jednog silnog anđela kako iz sveg glasa objavljuje: „Ko je dostojan da otvori svitak i polomi njegove pečate?“ 
Ali niko na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom nije mogao da otvori svitak ni da u njega pogleda. A ja samo mnogo plakao što se nije našao niko dostojan da otvori svitak ni da u njega pogleda. 
Tada mi reče jedan od starešina: „Nemoj da plačeš. Eno pobedio je Lav iz Judinog plemena, Koren Davidov. On može da otvori svitak i njegovih sedam pečata.“…

I Jagnje priđe pa uze svitak iz desnice Onoga koji sedi na prestolu. …Pevali su (starešine) novu pesmu:

„Dostojan si da uzmeš svitak
i da razlomiš njegove pečate,
jer si bio zaklan
i svojom krvlju si otkupio ljude za Boga,
Učinio si ih carstvom
i sveštenstvom našeg Boga,
i oni će vladati na zemlji.“

Onda pogledah i čuh glasove mnogobrojnih anđela oko prestola i živih bića i starešina. Bilo ih je hiljade hiljada i mirijade mirijada. Govorili su iz sveg glasa:

„DOSTOJNO JE JAGNJE KOJE JE ZAKLANO
DA PRIMI SILU I BOGATSTVO I MUDROST I SNAGU
I ČAST I SLAVU I BLAGOSLOV!““

Verujem da je u ovom tekstu opisano slavljenje u nebu posle uzeća crkve i da su oni koji slave, ta mirijada mirijada, vernici iz svih vremena i pokoljenja. Oni koji su spaseni Hristovom krvlju slave Njihovog Spasitelja u večnosti. 

I znam da sam ja jedan od tih glasova, jer ovaj stih govori o onome što dolazi, o budućnosti, o stvarima koje treba da se dese. Pisac gleda događaje u budućnosti, gleda kraj, i na tom kraju smo vi (ako ste Božije dete) i ja. Dok čitam ove reći, ja čitam o sebi, kako slavim mog Spasitelja u večnosti. 

Jedva čekam to slavljenje! Ne mogu ni da naslutim emocije, doživljaj, radost, ali će biti veličanstveno. Zato DOĐI GOSPODE ISUSE HRISTE! MARANA TA (Hrišćanski drevni pozdrav na Aramejskom - Gospode dođi)!!! (I Kor. 16.22.)
Beređi Dušan Bera


Da li pratite naš Youtube kanal? Propovedi, slavljenje, pouke... Vredi. Prijavite se. 


1 коментар: