Gradovi sa sveštenike - o čemu se tu radi? (Jošua 21) + kako saznati više o Starom zavetu

svetlo svetaGradovi sa sveštenike - o čemu se tu radi? (Jošua 21) + kako saznati više o Starom zavetu. 

Današnji tekst analizira događaje iz dvadesetprvog poglavlja Knjige Jošue. Ovim završavam pisanje na ovu knjigu. U tekstu se bavim sa dve stvari:
1. Šta su to gradovi za sveštenike?
2. Kako saznati više o starom zavetu?Gradovi za sveštenike - poziv da budemo svetlo

Knjiga Jošue 21: 1-4

"1 Poglavice porodica Levitskih dođoše k svešteniku Elealzaru i k Jošui, sinu Navinovom, i k poglavicama porodica u plemenima sinova Izrailjevih. 2 Govoriše im u Silomu, u zemlji Hananskoj, i rekoše: Gospod je zapovedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi za stanovanje i predgrađa njihova za stoku našu.3 Sinovi Izrailjevi dadoše tad Levitima od nasleđa svoga, po zapovesti Gospodnjoj, ove gradove i predgrađa njihova: 4 Baci se kocka za porodice Katove; i Levitima, sinovima sveštenika Arona dopade trinaest gradova od plemena Judina, od plemena Simeonova i od plemena Venijaminova."

Gradovi za sveštenike - posed Levijevog plemena


U tekstu je opisana podela zemlje poslednjem plemenu – Levijevom plemenu. Za njih piše u Jošui 13:14. da im nije pripala određena teritorija, nego su trebali biti rasejani među ostala plemena. Razlog ta to je bila njihova posebna uloga. 

Tekst iz Ponovljenog zakona 33:10 nam daje pojašnjenje. Oni bili pleme iz koga su dolazili sveštenici. Njihova uloga je bila da prinose žrtve, da se brinu o bogoslužju ali i da uče narod Božijim zapovestima i rečima. Oni su se brinuli za duhovno stanje Izraela. 


Zašto Levijevo pleme nije dobilo zemlju - o čemu se tu radi?

Leviti nisu trebali dobiti zemlju kao pleme od Boga. To je trebalo da uradi svako pojedinačno pleme.  Trebali su da odrede gradove i njihovu okolinu (radi zemljoradnje= u koje bi se doselili Leviti tj sveštenici.  

Razlog je bio sledeći: Leviti bi živeli među njima i učili ih zakonu Gospodnjem. Plemena su sama morala da pokažu želju da budu poučena od Boga, a ne primorana na to. 

Tekst iz knjige Jošue od 8. pa do 41. stiha prenosi spisak gradova koje su sveštenici dobili. Ukupno je dodeljeno 48 gradova, po 4 u svakom plemenu. Neko je izračunao da ni jedna osoba u Izraelu nije živela dalje od 20 km od nekog Levitskog grada.


  • Ako su vam moji tekstovi od koristi, učinite mi uslugu zauzvrat:
    1. Podelite moje tekstove na društvenim mrežama. Deljenje je izraz brige.
    2. Prijavite se na listu čitalaca i dajte veći kredibilitet ovom blogu.


Gradovi za sveštenike - savršen Božiji plan

Gradovi za sveštenike su bili savršen Božiji plan da se narod Božiji održi blizu Njega. Gradovi i Leviti u njima su imali zadatak da budu svetlo za Izrael. Trebali su da osvetle Izraelcima put prema Bogu.

Pismo uči da smo mi danas svetlo. Matej 5.14-16: Vi ste svetlo Sveta. To znači da treba da našim delima proslavimo našeg Gospoda i budemo primer ljudima oko nas, da vide Božiju dobrotu kroz naša dela. Gradovi za levite su proročka slika toga šta vernici trebaju biti. 

Ujedno, ta slika je vezana za nošenje radosne vesti. Mi treba da nosimo svetlo Hristovog evanđelja ljudima koji za to svetlo ne znaju. 

Leviti su bili sveštenici. U sadašnje vreme klasa sveštenika ne postoji. Sveto pismo nas uči da su svi vernici sveto sveštenstvo - I Petrova 2.9. Ne samo pastori i starešine, nego svaki pojedini vernik je i sveštenik. Svako od nas ima zadatak - postavljeni smo tamo gde smo da svetlimo, na poslu, u školi, u zgradi, u komšiluku. 


I to je zadatak koji polako zaboravljamo kao crkva. Vreme je povratka nazad, našem pozivu. Pozivu da nosimo Njegovu radosnu vest. Bog je nas postavio kao što je nekada postavio gradove za svetešnike. Mi smo oni koji nose vest. 


arheološka potvrda starog zavetaPosledice su bile sledeće - Jošua 21.43-45. 43 Tako dade Gospod Izrailju svu zemlju za koju se beše zakleo da će je dati ocima njihovim; oni je zauzeše i naseliše se u njoj. 44 Gospod im udeli mir svuda unaokolo kao što se beše zakleo ocima njihovim; niko od neprijatelja njihovih nije mogao  da im odoli, i Gospod ih predade sve u njihove ruke. 45 Ništa ne izosta od svega dobra što Gospod beše obrekao domu Izrailjevu. Sve se ispuni.

Ovim tekstom sam završio pisanje na knjigu Jošuinu... Nadam se da vam je to bilo na blagoslov. 

Ako želite više saznati o Starom zavetu, preporučujem vam sledeće linkove ka mojim audio predavanjima:


arheološka potvrda starog zavetaIstorijske knjige Starog zaveta - Jošua, Sudije, Ruta, I i II Samuilova, I i II Kraljevima, I i II Dvevnika, Jezdra, Nemija, Jestira 

(Seminar je održan u Protestantskoj Hrišćanskoj zajednici - Novi Sad, 17.3.2012. predavač: ja (Beređi Dušan Bera)


Predavanje 5: Odnos arheologije i Biblije - na koji način arheologija potvrđuje Bibliju? Arheološke potvrde navoda o Josifu, Kumranski spisi, Jerihon, tragovi seobe Izrailja, ... 

Link za audio predavanje: http://sr.cross.tv/79958arheološka potvrda starog zavetaPredavanje 6: Odnos arheologije i Biblije - Jošuin oltar na planini Ebal, Istraživanja profesora Zertala, formacije u obliku stopala - trag Izrailjskog osvajanja, Potvrde Davida,Solomona... 

Link za audio predavanjehttp://sr.cross.tv/79959
Predavanje 7: Elah tvrđava i najstraiji natpis na Hebrejskom jeziku, Asirski i Moavski natpisi. Isus Hristos i arheološki dokazi koji se odnose na Isusa Hrista. Datiranje Izlaska iz Egipta. Poreklo Jevrejskog naroda, termij Jevrejin, Izrailjci - arheološke potvrde termina Izrailj...  


Link za audio predavanje: http://sr.cross.tv/79960


arheološka potvrda starog zavetaPredavanje 8: Istorijska hronologija Starog zaveta. Mido-Persijsko carstvo i njegov uticaj na Božiji narod. Makedonsko-Grčki uticaj, Ptolomeji i Seleukovići, Rimsko carstvo... Propast Jerusalima. 

Link za audio predavanje: http://sr.cross.tv/79961

Beređi Dušan Bera 

Нема коментара:

Постави коментар