Dvadeset mogu uspeha

Jutros na času u Rehab Centru "Duga", radio sam devetu lekciju "Slobode u Hristu", Nil Andersona. Na kraju lekcije nalaze se dvadeset izjava, koje je autor nazvao "Dvadeset mogu uspeha". Iako naslov zvuči "pozitivna psihologija ispovest" radi se o procesu menjanja uma.

U zaključku lekcije pričali smo o obnovi uma: "Koliko dugo će trajati dok ne obnovim moj um? Trajaće ostatak tvog života! Potreban je ceo naš zemaljski život da naučim da živimo povezano sa Bogom. Mi ne preporučujemo pravljenje zaveta ili obećanja, no mislimo da cilj svakog hrišćanina treba da bude da obnovi svoj um prema istini zapisanoj u Božijoj Reči i nauči disciplinu zarobljavanja svake misli na poslušnost Hristu."

Dvadeset mogu uspeha

Promašaj dolazi od «ne mogu» a uspeh od «mogu». Pročitaj sledećih «Dvadeset mogu uspeha»

 1. Zašto da kažem "ja ne mogu" kada Biblija kaže "Sve mogu u Onome (Hristu) koji me snaži" - Filipljanima 4.13?
 2. Zašto da moje potrebe ne budu susretnute kada znam će "Bog moj će ispuniti svaku vašu potrebu po svome bogatstvu u slavi – u Hristu Isusu" - Filipljanima 4.19?
 3. Zašto da se bojim kada Biblija kaže "Nije nam, naime, Bog dao plašljivog duha, nego duha sile i ljubavi i razboritosti" - II Timoteju 1.7?
 4. Zašto da se spotičem i nemam vere kada znam da "je Bog svakom dodelio meru vere" - Rimljanima 12.3?
 5. Zašto sam slab kada Biblija kaže "Gospod je snaga mog života" - Psalam 27.1. i "oni koji poznaju Boga umnožavaju svoju snagu" - Danilo 11.32?
 6. Zašto da dozvolim Sotoni da ima vlast nad mojim životom kada je "veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu" -  I Jovanova 4.4?
 7. Zašto da prihvatim poraz kada Biblija kaže "Hvala Bogu koji nam svagda daje pobedu u Hristu" - II Korinćanima 2.14?
 8. Zašto da nemam mudrost kada je Hristos "postao za nas mudrost od Boga" - I Korinćanima 1.30. i kada znam da Bog daje mudrost svima koji to traže - Jakov 1.5?
 9. Zašto da budem očajan kada mogu da se setim i zato imam nadu da "Niti se iscrpila milost Gospodnja i nije nestalo milosrđa njegovog. One se svakog jutra ponavljaju, Velika je vernost tvoja!" - Tužbalice 3.22-23?
 10. Zašto da se brinem kada mogu predati sav moj nemir Hristu, zato što se on brine za mene - I Petrova 5.7?
 11. Zašto da ikada budem u ropstvu kada znam da "gde je Duh Gospodnji, tu je sloboda" - II Korinćanima 3.17 i "Za slobodu nas (mene) je Hrist oslobodio" - Galatima 5.1?
 12. Zašto da se osećam kao pod osudom kada Biblija kaže "Nema osude za one koji su u Isusu Hristu" - Rimljanima 8.1?
 13. Zašto da se ikada osećam usamljenim kada Isus govori "Ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta" - Matej 28.20. i "Nikad te neću napustiti niti ću te ostaviti" - Jevrejima 13.5?
 14. Zašto da se osećam prokletim ili žrtvom loše sreće kada Biblija govori "Hristos nas je otkupio od kletve zakona, postavši kletva za nas...da mi posredstvom vere primimo obećanog Duha" - Galatima 3.13-14?
 15. Zašto da osećam nezadovoljstvo kada ja, kao Pavle, mogu da naučim "da budem zadovoljan onim u čemu sam" - Filipljanima 4.11?
 16. Zašto da se osećam bezvrednim kada je "Onoga koji nije znao greha Bog učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija" - II Korinćanima 5.21?
 17. Zašto da ikada imam kompleks progonjenog jer "Ako je Bog za mene, ko će protiv mene" - Rimljanjima 8.31?
 18. Zašto da budem zbunjen kada "Bog nije izvor konfuzije nego mira" - I Korinćanima 14.33 i "Mi nismo primili duha ovog sveta nego Duha koji je od Boga, da znamo šta je Bog darovao" - I Korinćanima 2.12?
 19. Zašto da se osećam kao gubitnik kada "u tome nadmoćno pobeđujemo pomoću onoga koji nas je zavoleo" - Rimljanima 8.37?
 20. Zašto da dopustim da me svet uznemirava kada je Isus rekao "U svetu ćete imati nevolje, no budite hrabri; ja sam pobedio svet" - Jovan 16.33?
da li pratite moju emisiju Teologija uz jutarnju kafu?


Нема коментара:

Постави коментар