четвртак, 31. март 2011.

Duhovni darovi Efescima 4:11


1.    Apostolstvo

Bukvalno značenje: Biti poslat sa porukom;onaj koji je poslat sa porukom.

Opis: Dar apostolstva je Bogom dana sposobnost da se započnu nove crkve i nadgleda njihov razvoj ili izgradnja novih službi.

Primetiti: Smatramo da je „položaj“ apostola, koje su prvi Hristovi učenici imali, jedinstven i ne postoji više. „Uloga“ apostola se, međutim, nastavlja i danas i funkcioniše kroz Duhovni dar apostolstva.

Karakteristike:  Ljudi sa ovim darom:
v  Pioniri u osnivanju novih crkava i službi. Dar namenjen za pionirske zadatke i misiju.
v  Prilagođavaju se različitom okruženju jer su osetljivi i pažljivi prema kulturi tog okruženja.
v  Žele da služe, da dosegnu ljude u drugim zajednicama i zemljama.
v  Imaju odgovornost da nadgledaju službe ili grupu crkava.
v  Poseduju duhovni autoritet i viziju za misiju crkve.

Mogući zadaci: osnivanje crkava, savetovanje crkava, dugoročno planiranje, osnivanje novih organizacija/službi, misija, vođenje na nivou denominacije,...

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Za prepoznavanje dara potrebna je duhovna zrelost i iskustvo. Teško prepoznatljiv u prvim godinama hrišćanskog iskustva.
v  Moraju biti svesni da zloupotreba njihovog autoriteta može ugasiti Duha u drugima.
v  Nemaju svi sa ovim darom i dar organizovanja i potrebna im je pomoć da se izgradi struktura organizacije.
v  Opasnost od toga da sebe proglase „guruom“. Potrebna je poniznost, spremnost da se bude korigovan. Obavezna odgovornost drugim ljudima i potreba da budu  potvrđeni i poslani od crkve.
v  Može biti zahtevan i pesimističan kada stvari ne idu kako je planirano ili željeno.
v  Opasnost od iskušenja sticanja novca i zloupotrebe seksa, moći.

Adrese stihova: I Korinćanima 12:28-29, Efescima 4:11-12, Rimljanima 1:5, Dela 13:2-3

Moguć trening:
v  Pronaći osobu sa istim darom i provoditi vreme sa njom kako bi ste učili jedan od drugog i izgradili svoj dar.
v  Izgradnja karaktera. Osobine iz I Tim 3:1-7 i 5:17-22 moraju biti deo života osobe sa ovim darom.
v  Pronaći osobu kojoj ćeš biti odgovoran za svoje postupke, život. Podnositi joj izveštaje o događanjima u tvom životu i tražiti savet.
v  Misionarska putovanja sa postepenim povećavanjem odgovornosti2.    Pastirstvo/ pastirski dar

Bukvalno značenje: Pastir stada

Opis: Dar pastirstva je Bogom dana sposobnost da dugoročno odgajaju, vaspitavaju i vode ljude ka duhovnoj zrelosti da bi oni postali učenici što sličniji Hristu.

Primetiti: Zahteva dugoročno predanje grupi hrišćana i njihovoj izgradnji.  Nije obavezno vezana za ulogu pastira crkve.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom:
v  Preuzimaju odgovornost da brinu o celokupnoj ličnosti u njenom hodu sa Bogom.
v  Obezbeđuju vođstvo i nadgledaju grupu Božjih ljudi.
v  Model su svojim životom, što znači da su potpuno posvećeni sledbenici Isusa.
v  Uspostavljaju poverenje i sigurnost kroz dugotrajne veze.
v  Vode i štite one koji su unutar njihovog kruga ljudi za koje brinu.

Mogući zadaci: savetovanje u vezi sa darovima, rad sa decom, vođa kućne grupe, rad sa mladima, pomoć novo-obraćenim hrišćanima, trening programi, vođe službi,...

Osobine:
v  Dobar deo ljudi sa ovim darom imaju i dar naučavanja
v  Utiču na druge, vaspitavaju, vode
v  Disciplinuju, štite
v  Podržavaju, grade odnose

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Moraju biti svesni da neće svi napredovati i da će neki od „stada“ otići u svet.
v  Treba da se podsete da će Bog suditi onima koji zapostavljaju i zloupotrebljavaju svoje nadgledničke odgovornosti.
v  Prijem novih u grupu nekada zna da bude težak. Vezuju se za grupu koju vode.
v  Treba da budu oprezni da ih njihova želja da hrane i podržavaju druge ne učini  takvima da teško kažu „Ne“.
v  Treba da shvate da će neki od onih koje nadgledaju i vaspitaju  rasti  iznad pastirovih mogućnosti i da treba da budu slobodni u tome.

Adrese stihova: Efežanima 4:11-12, I Petrova 5: 1-4, Jovan 10:1-18

Mogući trening:
v  Važan zadatak za ljude sa ovim darom je da pomažu u otkrivanju, razvoju i korišćenju darova drugih ljudi
v  Tražiti način da se grupa koju vode stalno uvećava i reprodukuje
v  Posećivanje seminara, čitanje knjiga, savetovanje u vezi sa korišćenjem dara

3.    Dar proroštva
                         
Doslovno značenje: jasno navestiti, glasno navestiti. Govoriti podstaknut Božjim Duhom po Božjem nalogu.

Opis: Dar proroštva je Bogom dana sposobnost otkrivanja istine i objavljivanja,  blagovremeno i na pravi način, radi poučavanja, ispravljanja, pokajanja, prosvetljenja, opomene ili ohrabrenja pojedinaca ili crkve.  

Primetiti: Proroštvo može ukazivati na ono što se dešava sada ili što će se desiti u budućnosti.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Cilj ovog dara direktno ili indirektno jeste: naučavanje, opomena, prekor ili gradnja.
v  Mogu prepoznati grehe ili laž u tuđem životu i da ih otkriju na takav način da ishod bude preokret - pokajanje ili izmirenje. No, to nije sposobnost koja dolazi iz prirodnog premišljanja i govorenja, nego je od Boga data objava.
v  Ujedno upozoravaju da, pre ili kasnije, dolaze posledice - sud, ako istinu ne prati pokajanje.
v  Osetljivi su na Božji glas.

Mogući zadaci: evangelizaciona dešavanja, molitveni tim crkve, molitva za ljude u problemima, tim za slavljenje, savetovanje, ohrabrivanje,...

Osobine:
v  Posvećen život, želja za dubljim iskustvima sa Bogom.
v  Ponizan stav.
v  Beskompromisni, autoritativni, uverljivi.

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Korišćenje određenog načina govora, tona ili formulacija kako bi se naglasila poruka.
v  Stav „ovako govori Gospod“ i nespremnost da drugi prosuđuju poruku koja je izrečena. Svaka poruka mora biti prosuđivana od zajednice.
v  Stav da je proroštvo rezervisano za posebne. U novozavetnoj crkvi taj dar je dostupan mnogima, i nije nagrada za službu.
v  Sklonost korišćenja proroštva u sebične ciljeve, rešavanje ličnih sukoba.
v  Moraju biti spremni da oni koji slušaju mogu da odbiju poruku ukoliko nije izgovorena u ljubavi i saosećanju.
v  Treba da izbegavaju ponos, jer to stvara zahtevan ili obeshrabrujući duh koji guši dar.
v  Treba da se sete da svako proroštvo mora biti potvrđeno od Svetog Pisma i da se ne suprotstavlja istom .
v  Nekada ljudi neće prihvatiti poruku koja je izrečena, ali zadatak je preneti poruku, a odluka je na ljudima

Adrese stihova: Efescima 4:11; Rimljanima 12:6; 1. Kor. 12:10, 28; 1. Kor. 13:2, 2. Petrova 1:21.

Mogući trening:
v  Poznavanje Svetog Pisma. Bitno za rasuđivanje poruke.
v  Savetuj se sa drugima u vezi sa korišćenjem tvog dara. Analiziraj situacije. Počni oprezno. 
4.    Dar naučavanja 
                         
Doslovno značenje: preneti poruku tako da je ljudi razumeju, poučavati.

Opis: Bogom dana sposobnost koja nam omogućava da možemo razumeti i objasniti Božju reč i pomoći da se ona i upotrebi. Kao posledica korišćenja ovog dara učenici će sve više ličiti na Hrista i više doprinositi napretku crkve.

Napomena: Dar omogućava stvaranje Hristovih učenika, a ne naših.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Otkrivaju biblijske istine i prenose ih kako bi ljudi bili inspirisani na još na veću poslušnost Reči.
v  Božju reč tumače u kontekstu, i SP je njihovo osnovno merilo poučavanja. Primenjuju tu poruku u svom životu i očekuju to i od drugih.
v  Ulažu vreme u pripremu. Provode vreme u proučavanju i razmišljanju.
v  Izazivaju slušaoce sa biblijskim istinama kroz jednostavno i praktično naučavanje.
v  Stalno su u potrazi za novim istinama ali prvenstveno radi pomoći drugima.

Mogući zadaci: služba malih grupa, seminari, treninzi, biblijska naučavanja, rad sa novim hrišćanima, nedeljna škola, tinejdžeri...

Osobine:
v  Želja da prenese svoje znanje na druge
v  Krativnost u prenošenju poruke
v  Želja za sopstvenim učenjem
v  Posvećenost odnosu sa Bogom
v  Disciplinovani, imaju moć opažanja, poučljivi, autoritativni
v  Praktični, analitični, artikulisani

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Preterano korišćenje učiteljskih tehnika, a zanemarivanje vođstva Svetog Duha.
v  Nezadovoljstvo kada ljudi ne napreduju.
v  Lična nepovezanost učenja sa načinom života.
v  Treba da izbegnu da postanu ponosni kao rezultat svog „superiornog“ biblijskog znanja i razumevanja.
v  U svom naučavanju mogu  toliko ići u detalje, a propuste da naglase primenu u životu. Teoretisanje, tj „duhovna gimnastika“.
v  Treba da se sete da se duhovnost ne meri znanjem, nego životim.

Adrese stihova: Efescima 4:11, 1. Kor. 12:28-29; Rimljanima 12:7; Dela 18:24-28; 2. Timoteju 2:2.

Mogući trening
v  Planiranje vremena za proučavanje i pripremu. Ne zanemariti vreme za proučavanje pod izgovorom da imaš dar.
v  Razviti stav onoga koji uči.
v  Naučiti osnovne metode studiranja Biblije i analize. Fokusirati se prevenstveno na praktičnu primenu predavanja.
v  Čitati knjige o komunikaciji, učiti kako se koriste vizuelna sredstva, tabla...


5.    Dar evangelizacije
                         
Doslovno značenje: Doneti dobru vest

Opis: Evangelizacija je Bogom dana sposobnost, koja osposobljava osobu do te mere da može da prenese poruku Evanđelja nevernicima, da oni tu poruku sa verom prihvate i krenu putem učeništva. To je dar „evangelizatorskog života“, tj svedočenje kao stil života.

Napomena: Istraživanja pokazuju da svega 10 % hrišćana ima ovaj dar. To pokazuje da ovaj dar nije zamena za svakodnevnu duhovnu disciplinu svedočenja svih hrišćana.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Žarko žele da svedoče drugima
v  Sposobni su da Radosnu vest jasno i ubedljivo objave.
v  Često traže prilike da nevernicima svedoče o duhovnim vrednostima.
v  Evangelizatori su sposobni da prepoznaju tačku dodira između evanđelja i nevernika. Prilagođavaju svoju poruku potrebama tih ljudi.
v  Njihov život jeste odraz vere i magnet za druge.
v  Traže prilike da izgrađuju odnose sa nevernicima.

Mogući zadaci:  propovedanje, posete, evangelizacione kućne grupe, evangelizacioni sastanci, muzičke grupe, rad sa decom, mediji... 

Osobine:
v  Otvorenost, iskrenost,
v  Uticajan, duhovan, predan
v  Komunikativnost
v  Zainteresovanost za potrebe drugih
v  Posvećen život

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  U opasnosti su da zanemare značaj crkve u evangelizaciji.
v  U opasnosti su da se ističu ispred drugih.  
v  U opasnosti su da šabloniziraju svedočenje. Moraju pažljivo slušati neverne jer ne možemo imati isti pristup prema svakoj osobi .
v  U opasnosti su da druge napadaju što nisu uspešni u evangelizaciji kao oni. Ne biti kritičan prema drugima, jer svi jesmo „svedoci“ ali nismo svi evangelizatori.
v  Treba da sa sete da Sveti Duh, a ne osećaj krivice, motivišu osobu da donese odluku.
v  Treba da se sete da slava ide samo Bogu, i da je Hristos centar poruke.

Adrese stihova: Efežanima 4:11, Dela 8: 26-40, Luka 19:1-10

Mogući trening:
v  Pridružiti se grupi koja je posvećena evangelizaciji: misijska putovanja, evangelizacije.
v  Nauči postojeće metode svedočenja koje se koriste.
v  Posmatraj druge koji imaju ovaj dar i uči iz njihovog primera.
v  Pokreni dešavanja u kojima ćeš steći iskustvo.   

понедељак, 28. март 2011.

Perfekcionizam do smrti


Perfekcionizam do smrti
„Bogu samo najbolje“ ili „Samo savršeno je dovoljno dobro za Boga“ zvuče kao dobre teme za neku propoved. Ideja koja stoji iza ovih parola jeste: samo savršeno delo ili dar jesu Boga dostojni. Na to nas naizgled poziva i Sveto pismo, npr. Malahija 1.6-14. –  Bog treba da dobija samo najbolje darove. Stihovi poput „Budite sveti, jer sam ja svet“ (I Petrova 1.16.) čini se da postavljaju pred nas zadatak savršenog života.
Navedene parole zvuče duhovno i ispravno, no u njima se nalazi savršena zamka – zamka perfekcionizma o kojoj pišem u ovom članku. Psiholozi definišu perfekcionizam kao težnju za  nepogrešivošću, a perfekcioniste kao osobe koje žele biti savršene u svim područjima života.
Perfekcionizam može biti pozitivan, kada je on „zdrava težnja ka postizanju visokih standarda, usmerenost ka kvalitetu i postignuću“, i negativan, kada je on „postavljanje standarda izvan realnih domašaja, kao i prisilno i neprekidno usmerenje ka nemogućim ciljevima, kojima se meri sopstvena vrednost isključivo kroz prizmu uspešnosti i postignuća“.
Koreni perfekcionizma su kompleksni. Perfekcionizam se razvija pod uticajem naslednih faktora, okruženja i visokih standarda roditelja. Uticaj okruženja je posebno značajan u savremeno doba. Mediji nam nameću „savršene“ lepotice i manekenke kao modele izgleda, uspešne biznismene kao modele uspeha, uspešne sportiste kao modele fizičkih sposobnosti... – sve to nedostižno za prosečnog čoveka. Čak i igračke nose sličnu poruku: za devojčice Barbike (uzor ženske lepote za devojčice), premršave i  predugačkih nogu (koje, da su ljudska bića, ne bi mogle da se kreću zbog svojih proporcija ili bi se kretale kao čaplje); za dečake akcioni junaci (primer muškosti) sa takvim bicepsima da bi im u stvarnom životu ruke zbog mišića stajale vodoravno.
Sliku pojačavaju emisije tipa „Jedan dan sa ...“, ili „U kući kod ...“ i slično. Uvek se radi o ljudima za koje znamo da su uspešni u određenoj oblasti. Zatim se pokazuje kako su savršeno uspešni i u drugim područjima: dnevne aktivnosti su im sjajno organizovane (imaju vremena i za poslovne sastanke i za igranje s decom - koja su, svakako, bajna - i za kozmetičarku i za uživanje u kuvanju i za odlazak na koncert i romantičnu večeru sa supružnikom – savršenim (ili savršenom), naravno, kuća savršeno blista (uključujući kuhinju), svaka stvar (iz raznih delova sveta, po mogućnosti) na svom je mestu, mačka (obično neka fina) se ne linja i ne grebe nameštaj. Problem je što ovakve emisije ne prikazuju armiju spremačica, bejbisiterki i ostalih koji stoje iza ovakvog uspeha. Okruženje i mediji nam postavljaju nerealne modele koje mi (neuspešno) pokušavamo da sledimo.
Kod nas hrišćana postoji i „duhovan uticaj“ u razvoju negativnog perfekcinizama. Pouke o zakonu i pravilima koje su nedostižne za nas (kao što je poruka da biti svet znači biti savršen i nepogrešiv), postavljaju temelje duhovnog perfekcionizma. Tome, takođe, doprinose i poruke velikih, uspešnih Božijih slugu (u kojima se ne uzima u obzir pomazanje koje je njima specifično dato): oni se mole svaki dan 4 sata, svedoče na svakom mestu gde god da se nađu, 5 sati čitaju Pismo svaki dan, i usput su u svemu uspešni. Divna dela, ali za zaposleno ljudsko biće često nedostižna i samo pojačavaju osećaj neuspeha a samim tim i negativni perfekcionizam.
Postoji više oblika negativnog perfekcionizma. Moralni perfekcionizam: Ne mogu sebi da oprostim, ako se u potpunosti ne ponašam prema svojim vlastitim standardima. Perfekcionizam rezultata: Ako želim da budem osoba koja nešto vredi, moram postići veliki uspeh u svemu što preduzmem. Perfekcionizam identiteta: Ljudi me nikad neće prihvatiti kao obično ljudsko biće koje ima mane, moram biti nešto posebno. Emocionalni perfekcionizam: Moram se truditi da uvek budem srećan i uvek kontrolisati svoje emocije i ne smem nikad da budem zabrinut ili depresivan. Romantični perfekcionizam: Ljudi koji se vole ne bi nikada smeli da se svađaju ili da se ljute jedno na drugo.
Negativni efekti perfekcionizma se jasno mogu videti iz same podele. Zato ću govoriti kako se perfekcionizam odražava na naš odnos sa Bogom i utiče na naše služenje. On je prepreka na više načina (navešću neke od njih):
- Negativni perfekcionisti nikada nisu zadovoljni onim što su uradili i samim tim ne mogu Bogu dati slavu za njegovo delo. Primer su propovednici koji ne mogu da prihvate pohvalu, i odaju Bogu slavu, čak i posle propovedi u kojoj su bili enormno iskorišćeni – „moglo je bolje“ je sve što mogu da kažu.  
- Kao posledica nezadovoljstva rezultatima i delima, česta reakcija je povlačenje i odustajanje. Primeri su osobe koje ne završe ni jedan zadatak, a samim tim ni zadatke služenja Bogu, sve iz straha od neuspeha.
- Perfekcionizam može da se ispolji i kroz preveliku kontrolu. Perfekcionisti u situaciji u kojoj ne drže sve konce u rukama postaju nervozni i napeti. Često su takvi ljudi tirani za ukućane ili saradnike pokušajući da sačuvaju kontrolu. U odnosu prema Bogu ovaj vid perfekcionizma se ispoljava kao nevera, nemogućnost da se veruje Bogu u određenim situacijama.
- U dubini perfekcionizma stoji nesigurnost. „Perfekcionisti ne žele da budu savršeni, oni žele da izgledaju savršeni. Razlog je u uverenosti kako drugi jedino u tom slučaju mogu da ih cene i prihvataju“. To stvara ovisnosti o drugim ljudima a ne o Bogu.
 - Frustriranost izazvana perfekcionizmom može biti izvor pada. U situacijama kada se sve ne odvija savršeno, emotivna napetost raste i tu je velika opasnost da se sklizne u oblasti zavisnosti: alkohol, pornografija, preljuba, nekontrolisani bes...
Sve navedeno pokazuje koliko perfekcionizam može biti veliki neprijatelj jednog Božijeg sluge. Neki od koraka koji nam mogu pomoći u doživljavanju slobode su:
1. Videti problem – biti svestan sopstvenog perfekcionizma i njegovim posledicama u životu. Ričard Vinter u knjizi „Perfekcionizam do smrti“ (Perfecting ourselves to death) savetuje da se napravi spisak sa stavkama za i protiv; šta dobijamo kroz perfekcionizam a šta sve gubimo. Saznanje o posledicama jeste motiv za rad na sebi.
2.  Prihvatiti realnost – perfekcionisti pate od „idealističke“ slike (neuvažavanje realnih prepreka, npr. nemogućnost toga da si roditelj i da je kuća u savršenom stanju). Velika pomoć u ovom koraku može biti razgovor sa prijateljem ili dušebrižnikom.
3. Pravilo malih koraka – jako je teško osloboditi se dugogodišnjih navika, a još teže dugogodišnjeg načina razmišljanja. U promenama je postepenost dragocena: lakše je započeti, motivisani smo jer vidimo promene, lakše je ispuniti manje ciljeve...
4. Razumeti Božija očekivanja – negativni perfekcionizam jeste greh, vid ponosa, jer svojim delima želimo postati savršeni. Sa druge strane postoji razlika između toga da Bogu damo naše najbolje od toga da Bogu ide samo najbolje. Kada Bogu dajemo naše najbolje time uvažavamo našu nesavršenost, svesni smo ograničenja i služimo Bogu najbolje što možemo. Frensis Šefer naziva čoveka „divnom ruševinom“, spojem lepote Slike Božije i ružnoće ljudskog greha. Bogu služimo kao „divne ruševine“.
Poziv „budite sveti kao što je on svet“ uzima u obzir naša ograničenja. Bog zna da smo prah. Zato je njegov poziv vezan za rast u duhovnoj zrelosti i ličnom razvoju, a ne savršenstvu. Duhovno sazrevanje u Svetom pismu jeste proces, ne događaj (Fil. 3.12.). To je poziv sa svešću da će savršenost doći tek u nebu.
Ričard Vinter: „Bog je obećao da će naš san o slavi i nada savršenstva biti ispunjeni sa Hristovim povratkom. Ali obnova stvorenja verovatno neće ispuniti naše stereotipne slike perfekcije. Biće mnogo bogatije, raznovrsnije i lepše nego što mi možemo i da zamislimo.“ Do tada služimo Bogu kao „divne ruševine“, sa svim nesavršenostima koje imamo.
Članak sam napisao za Sestrinski list, 2008 godine pod nazovom - "Sluga sa integritetom - perfekcionizam"

уторак, 22. март 2011.

Velika, velika promena u religijskim slobodama!


Velika, velika promena u religijskim slobodama

Prevod teksta sa bloga Evropske Evanđeoske Alijanse - A voice in Europe http://avoiceineurope.tumblr.com/ . Blog prenosi vesti o socio-političkom angažmanu EEA, a posebno uticaju evanđeoskih hrišćana u EU. Tekst govori o donošenju rezolucije o progonstvima hrišćana.

Evropski Parlament- najsnažnija odluka ikada doneta
20. januara u Strazburu, Evropski Parlament je usvojio rezoluciju podržanu od velike većine članova Evropskog Parlamenta, a kojom se osuđuje porast progonstava nad hrišćanima, uglavnom na Srednjem Istoku. Ova rezolucija je najsnažnija odluka koju je Parlament ikada doneo. Za nas, to je više nego dobra vest, i to ne samo zato što Parlament zauzeo stav da hrišćane treba zaštititi i odbraniti, već i zato što vidimo kako se atmosfera menja.

Promena atmosfere
Obično, kada se diskutuje o problemima hrišćana, to dovodi do sukoba mišljenja. Jedni podržavaju hrišćane zbog svog snažnog uverenja u slobodu ljudskih prava, a neki jednostavno zato što su hrišćani. Drugi se ne podržavaju njihove razloge, često iz uverenja  da hrišćani nisu jedini koji su progonjeni, dok su drugi uvereni da to i nije neki ozbiljan problem. Ovoga puta to nije bio slučaj.
Tokom debate, Predsednik Evropskog Parlamenta, poljak Jerži Buzek je podsetio prisutne da „su ovi kukavički napadi neprihvatljivi i ja ih najoštrije osuđujem.“ Posle toga parlamentarci svih političkih uverenja stajali su u redu da bi govorili protiv pretnji hrišćanskim zajednicama. Čak i najuporniji sekularisti i ateisti su, ovoga puta, izjavili da će dati najjaču podršku hrišćanima. Nekoliko njih je čak prisustvovalo i bdenju uz sveće (kratka komemoracija) u glavnom dvorištu zgrade Evropskog Parlamenta. Da, vidimo znake nade, Bog je na delu, čak i na mestima najviše moći.

Savet Evrope- izvanredna rezolucija
Deset dana nakon navedenog događaja, u istom gradu na zasedanju Parlamenta Saveta Evrope, povela se debata na istu temu. Poslanici koji predstavljaju 44 nacije, usvojili su rezoluciju o nasilju protiv hrišćana na srednjem Istoku. Oni su zatražili monitoring, zaštitu, dijalog i edukaciju. Po našem mišljenju tekst rezolucije je odličan.

Pobeda: EU zauzima stav u vezi sa religijskim progonstvima
Nakon ovako brilijantnog razvoja situacije, sledeći korak je bio sastanak Evropskog Saveta Ministara za inostrane poslove zemalja članice EU, 21. februara 2011. Pred njima su se našle rezolucije Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope, koje su ih direktno pozivale na akciju.
Na kraju sastanka Ministara za inostrane poslove Saveta EU, usvojen je zaključak u pogledu ne tolerancije, diskriminacije i nasilja zasnovanih na religiji ili verovanju i time je utvrđena pozicija Evropske Unije.
Zaključak Saveta izražava duboku zabrinutost zbog porasta religiozno motivisanog nasilja i diskriminacije, naročito uperenih protiv hrišćana i njihovih sakralnih objekata. Tekst takođe pominje „muslimanske hodočasnike i druge religiozne grupe“, ali tek nejasno. Prema saznanjima ministara, religija je često zloupotrebljavana i korišćena kao instrument za postizanje podela, i podstiču ekstremizam i nasilje.
U svom odgovoru na nasilje, Savet je naglasio da je sloboda religije ili verovanja univerzalno ljudsko pravo, što znači da „svim ljudima koji pripadaju religioznim skupinama i manjinama treba da bude omogućeno da praktikuju svoju religiju i praktikuju pobožnost slobodno, pojedinačno ili u zajedništvu sa drugima, bez straha od netolerancije i napada.“ Prema izjavi ministara, religijska sloboda je suštinski vezana za ostala temeljna prava, kao što su sloboda izražavanja, i doprinosi izgradnji demokratije i pluralističkog društva. Prema tome, dostizanje pune religijske slobode u svim delovima sveta je važan cilj za EU, a naročito u zemljama trećeg sveta, i svoj doprinos će ostvarivati bilateralno ili multilateralno, kao i kroz inicijative koje organizuju organizacije poput UN. Kao dodatak svemu tome, Savet EU je specijalno naložio Visokom predstavniku EU da podnese izveštaj o merama koje su preduzete kao i sa konkretnim predlozima u pogledu promocije i zaštite religijskih i verskih sloboda.
No ne samo to, Savet je zahtevao da Visoki predstavnik komiteta za inostrana i sigurnosna pitanja EU Katarina Ešton podnese izveštaj i predloge u pogledu ovog pitanja. Na ovaj način Visoki predstavnik se može smatrati odgovornim za eventualnu propast ove akcije.
Smatramo da je Evropska evanđeoska alijansa odigrala veliku ulogu u promeni stava EU. Međutim, mi znamo da religijska netolerancija i diskriminacija znače nasilje i smrti, i ne možemo očekivati da se taj problem reši u nekom kratkom vremenskom periodu. Zato mnogi zastupnici uključujući i EEA (ovu poruku prenosi nekoliko ozbiljnih članova) predlažu da takve specifične mere i predlozi uključe upućivanje specijalnih predstavnika koji će da štite slobodu religije i uverenja unutar Evropske službe spoljnih poslova (European External Action Services- EEA), kao diplomatskog tela EU, koje se još formira. EEA će nastaviti sa svojim naporima da promoviše slobodu religije i uverenja za sve, u Evropi ali i šire.
Što se tiče hrišćana, mučeništvo poziva Crkvu Hristovu da bude solidarna, i poziva ih da dele patnje sa ostatkom hrišćanskih zajednica. Ne možemo sebi dozvoliti da budemo zaslepljeni relativnom udobnošću u našim crkvama. Isus govori o sadašnjoj i budućoj milosti koja je udružena sa solidarnošću prema onima koji pate, i uči nas da kada se molimo za našu braću i sestre mi delimo sa njima njihov teret. Biblija nas uči principima solidarnosti koja uključuje i praktično delovanje na društvenoj i političkoj osnovi.
Prevod teksa: Berta Suvajdžić, (PHZ)

четвртак, 17. март 2011.

Veliki greh! Gordost

„Veliki greh“ je termin kojeg K.S. Luis (u knjizi „Hrišćanstvo“), koristi kako bi opisao gordost ili ponos. Pisac smatra gordost suštinskim grehom, krajnjim zlom, grehom naspram kojeg su svi drugi gresi sitnica: „gordost je rak duše – ona izjeda svaki trag ljubavi, zadovoljstva, pa čak i zdravog razuma“.
O gordosti je slično mislio i Papa Grgur Veliki (Grigorije Dvojeslov u istočnoj tradiciji). On je sastavio spisak od sedam smrtnih greha, kao osnovnih ili greha iz kojih svi ostali proizilaze. Navodim ih redom: gordost, ljubomora, gnev, lenjost, pohlepa, proždrljivost i požuda. Gordost je postavljena kao prvi, najgori, i kako je on smatrao, osnovni uzrok ili komponenta svih ostalih šest smrtnih greha.
Njihov pogled na gordost ima snažno biblijsko opravdanje. Lucifer, lučonoša, pada zbog gordosti: „ponese se srce tvoje sa lepote tvoje“ (Jezekijel 28:17) ili kako piše Luis - „Zbog gordosti je đavo postao đavo“. Iz sličnog razloga, poneseni gordošću, Adam i Eva žele da „postanu kao bogovi“ (Postanak 3:5) i čine početni ili iskonski (istočni) greh.
Primer Adama i Eve oslikava samu suštinu gordosti – želeti da budeš veći nego što jesi. Os Ginis (Os Guinness), vođen njihovim primerom, definiše gordost kao „nerazumnu uobraženost o superiornosti.“ Definicija zvuči nezgrapno prevedena na srpski jezik, ali se ponavljanjem sinonima oslikava nerealni karakter gordosti.
Karakteristike gorde ličnosti su: egoizam, arogancija, sebičnost, oholost, sujeta, nadmenost, drskost, razmetljivost, samo-centričnost, samo-dovoljnost... osobine koje nam jako smetaju kod drugih ljudi, a koje jako teško primetimo na sebi. Gordost je greh koji se najveštije maskira, pošto gord čovek svoju vrednost meri u odnosu na druge ljude i ostali uvek moraju biti gori od njega. U prirodi gordost je takmičenje: „Gordost nije zadovoljna ako ima nešto, već ako ima više od drugoga.“.
Osoba koja je gorda ne može prihvatiti Boga, jer je gordost suprotna prvoj Božijoj zapovesti – „voli Boga svom snagom svojom, svom dušom svojom, svim bićem svojim“. Gordost stavlja ljubav prema čoveku samom, sebi, iznad ljubavi prema Bogu i sprečava čoveka u predanju Višem Biću – našem Gospodu.
Istinitost navedene tvrdnje možemo videti u momentima kada svedočimo. Najzatvoreniji za evanđelje su upravo gordi tj. ponosni ljudi. Iznenađuje šta sve može biti izvor gordosti: lična dobrota, patnja, siromaštvo, bogatstvo, inteligencija... sve ono što sprečava ljude da se ponize i priznaju da im je Božija pomoć potrebna.
Pre nekoliko nedelja sam razgovarao sa osobom koja ima mnoge probleme (narkomanija, alkoholizam, depresija...) i čiji je život u haosu. Posle objašnjenja evanđelja sa moje strane, i poziva na pokajanje, ta osoba je odgovorila: „ali to je prelako, ja moram nešto da učinim da zaslužim spasenje“. Navedeni razgovor me je i pokrenuo na pisanje ovog članka i na razmišljanje o gordosti. Strašno je da osoba koja je svojim nastojanjima i delima skoro potpuno uništila svoj život, ne može da se ponizi i prihvati da ništa ne može da učini za svoje spasenje i da je sve što se od nje traži prihvatanje Božije milosti. Zaključak koji se nameće je - gordost je upravo suprotna od spasenja.
Gordost je velika prepreka i za oporavak osobe. U grupama podrške (naprimer Anonimni Alkoholičari) prva dva koraka oporavka su: 1. „Mi priznajemo da smo bespomoćni nad našom zavisnošću i nekontrolisanim ponašanjem, pa su stoga i naši životi bez kontrole.“; 2.„Dolazimo do verovanja da Sila veća nego naša može da nas oporavi da postanemo zdravije ličnosti“ (navedeni koraci se ponavljaju na početku svakog od sastanaka). Kao što vidimo, koraci oslobođenja su koraci odbacivanja gordosti i ponizno prihvatanje Božije pomoći.
Istinsku poniznost možemo objasniti kao „realizam u vezi sa sobom plus pouzdanje u Boga“. Takva definicija je jako bliska rečima našeg Gospoda: „blaženi su siromašni duhom jer njihovo je carstvo nebesko“ (Matej 5:3.). Blaženi su oni koji shvataju svoje nedostatke i nemogućnost da vode život sa smislom i koji prihvataju da je jedino rešenje u Hristu.
To ne znači da vernici ne mogu da upadnu u zamku gordosti. Naprotiv! Svi smo se susretali sa gordim vernicima. Luis piše da oni zapravo obožavaju zamišljenog Boga. Veruju u „boga“ koji ih smatra mnogo boljima od ostalih ljudi i “za nešto malo zamišljene poniznosti pred njim oni dobiju obilje gordosti u odnosima prema drugima“. Njihova pobožnost, držanje pravila i zakona i služenje im daju osećaj da su bolji od drugih ljudi i daje im „pravo“ da na ostale gledaju sa visine. Prvi test za ispitivanje gordosti zato jeste – da li u odnosu na sebe, gledamo na druge (zbog njihovih dela, ponašanja, stavova...) kao na manje vredne hrišćane? Ako je odgovor da, upali smo u zamku gordosti.
Drugi test za ispitivanje gordosti je vezan za to kako reagujemo na pohvale zbog nečeg što smo uradili. Bitno je da razumemo da zadovoljstvo zbog pohvale nije gordost, no može da se razvije u nju. Treba da odgovorimo na pitanje da li pri pohvali osećamo zadovoljstvo zbog doživljaja vlastite veličine ili zbog toga što smo nekog usrećili svojim postupkom. Meru je dobro definisao Luis: „Što više uživate u sebi, a manje u pohvali, to postajte lošiji. Kada isključivo uživate u sebi, a uopšte vam nije stalo do pohvale, onda ste stigli do dna“.
Ako smo pali na navedenim testovima, put pobede nad gordošću je jasan i jedino moguć – pokajanje. Pokajanje je promena uma, okretanje od naše gordosti i prihvatanje pravog mesta u Božijem planu spasenja za nas: „Pokazao ti je, čoveče, šta je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodaš smerno s Bogom svojim?” Мihej 6:8.

уторак, 15. март 2011.

Vreme je za ispovest!


VREME JE ZA ISPOVEST 
Mesec dana nakon početka II Svetskog rata Britansko Ministarstvo poljoprivrede lansiralo je jedan od najupečatljivijih slogana tokom celog ratnog perioda – „Kopaj za pobedu“. Ceo britanski narod je bio ohrabren da pretvori svoje vrtove u bašte sa povrćem, i na taj način doprinese Britanskoj pobedi u II Svetskom ratu (kroz pomaganje u snabdevanju hranom).
Zapamtimo, kopanje je doprinelo pobedi. Pre nego što baštovan posadi seme on ili ona prvo okopaju zemljište, uklanjaju korov i kamenje. Zašto? Zato što seme bolje raste u pripremljenoj zemlji. Ispovest čini za dušu ono što kopanje čini za tlo, čisti stvari u našem životu kako bi mogli da rastemo. U ispovesti mi prvo moramo da zagledamo u naše srce, da se pokajemo za naš greh pred Bogom, ali i da ga otkrijemo drugom ljudskom biću kome se ispovedamo. Sve to „kopa naše srce“ ali i stvara uslove za rast.
Kralj David u Psalmu 32:3-5 kaže: „Bilo je vreme kada nisam želeo da priznam kakav sam grešnik bio. Ali me je moja neiskrenost načinila jasnim i ispunila moje dane frustracijom…Moja snaga iščilela je iz mene kao voda na sunčanom danu, sve dok na kraju nisam  priznao svoje grehe tebi i prestao da ih krijem. Rekao sam sebi ´Priznaću grehe Gospodu´. I ti si mi oprostio! Nestala je sva moja krivica.“ (prevod engleske verzije Svetog pisma živim rečima).
Ispovest jeste zapovest od Boga: „Ispovedite svoje grehe jedni drugima i molite se jedni za druge, da bi mogli živeti zajedno potpuni i isceljeni .“ (Jakov 5:16). Kada ispovedimo i otvoreno priznamo naše mržnje i grehe, mi jasno govorimo Bogu i drugoj osobi da je greh-greh i da mi preuzimamo odgovornost za naše mane i promašaje. Tokom godina naši gresi su napravili barijeru između nas i Boga, ali kada ispovedimo naše grehe mi primamo oproštenje, a krivica i sramota nestaju. Kao što vidimo iz navedenog deo ispovesti uključuje naše pokajanje pred Bogom, ali i naše priznanje greha pred drugim ljudima. Samo Bog oprašta grehe, i to je deo koji ne pripada ni jednom ljudskom biću. Mi delimo našu ispovest sa ljudima da bi izašli iz skrivanja, ne da bi nam bila određena „pokora“!
Ispovest jeste pitanje iskrenosti, jer smo mi u stanju da smislimo neverovatne priče samo da bi sebe opravdali. Prilikom ispovesti mi izlazimo iz mraka gde prebiva poricanje na svetlo gde prebiva stvarnost. Izreke 28:13 nas savetuju: „Ko prestupe svoje krije, taj ne napreduje, ko ih priznaje i napušta, taj milost dobija.“. Život u „mraku tajne“ jeste veliki izvor iskušenja i poraza u našim životima.
Vinston Čerčil je jednom rekao „Čovek se nekad spotakne o istinu, ali u većini slučajeva samo se podigne i nastavi dalje“. Mnogi od nas živimo upravo na taj način i zbog toga se nalazimo tu gde jesmo. Povremeno se susretnemo sa bljeskom istine, prozove nas propoved, knjiga ili doživimo nešto što nas trgne iz svakodnevnice, i onda nastavimo dalje, i ponovo se nađemo na istom mestu. Oporavak, međutim zavisi od iskrenosti. Isus kaže: „ Ja sam svetlost sveta. Ko god me sledi nikada neće hodati u mraku, jer će imati svetlost života“. (Jovan 8:12).
Trebamo izneti istinu ma koliko to bolno bilo. Kada razmišljamo o ispovesti muči nas strah da ćemo biti osuđeni, da će naša „tajna“ postati javna, ali najviše od svega muči nas kako će nas drugi posmatrati posle otkrivanja tajne. Potrebna je velika poniznost da bi mogli da se ispovedimo.
Pisac Tom Hansel koji stalno ima jake fizičke bolove zbog povrede koju je napisao: „Bol je neizbežna, ali je jad stvar izbora. Ne možemo izbeći bol ali možemo izbeći radost.“. Izbegavajući da priznamo naše tajne, jer nam je to previše bolno mi izbegavamo da doživimo radost oslobođenja. Neko je rekao veliku istinu: „Bolestan si onoliko koliko su bolesne tvoje tajne“.
Istina je i sledeća: „ Niko nas ne čini toliko usamljenima kao naše tajne.“ (Pol Turnije). Kada počnemo da delimo naše tajne osećamo se kao da nam je ogroman teret pao sa ramena i doživljavamo zdrav osećaj slobode. Dobijamo osećaj sopstvene vrednosti koja se ne zasniva više na društvenim licemernim standardima, već je zasnovan na istini koja se može naći samo u Isusu Hristu. „Ako tražite od mene da sumiram sve dobrobiti…u jednoj rečenici to bi bilo ovo: U ispovesti mi otvaramo svoje živote za isceljenje, izmirenje, obnovu, uzdižući Hristovu milost jer nas voli uprkos tome što vidi kakvi smo.“ (Džon Bejker, autor programa „Proslavljanje oporavka“)
Predlažem sledeći proces ispovesti:
1. Pronađi osobu kojoj ćeš se ispovediti. To ne treba da bude pastor (iako može), nego neka osoba iz tvog kruga. U Svetom pismu ne piše „ispovedajte grehe starešinama“, nego jedni drugima! Crkva je kroz vekove, kroz profesionalizaciju službi, dovela do toga da ljudi dolaze sveštenicima radi ispovesti. Međutim Sveto pismo ne govori o tome.
Kako izabrati pravu osobu? Nabroj ljude o kojim razmišljaš kao o osobama sa kojima bi mogao da podeliš svoj problem. Pored svakog imena napiši za i protiv. Zaokruži tvoj konačni izbor. Neka to bude osoba od poverenja, ne neko ko će posle iskoristiti vašu ispovest da vam naškodi.
2. Moramo naći prikladnu lokaciju (tiho i privatno mesto gde ne postoje šanse da vas neko uznemirava) u vreme koje vam najviše odgovara. Napiši tri moguća mesta i tri moguća vremena i zaokruži ono najbolje.
3. Kontaktiraj osobu koju si izabrao/la - danas, ne sutra- i dogovori vreme i mesto koje vam oboma najviše odgovara. Zakaži i ne odustaj od sastanka (samo važni događaji  mogu te sprečiti u odlasku na sastanak)
4. Ne odustaj od iskrenosti! Skrivanje može samo pogoršati tvoju situaciju. Kada završiš, razumećeš u dubini svoga bića šta je Jakov mislio kada je  napisao „Ispovedite svoje grehe jedni drugima i molite se jedni za druge, da bi mogli živeti zajedno potpuni i isceljeni.“ (Jakov 5:16). Za neke efekat će biti trenutan, ali za većinu od nas mogu proći i nekoliko dana dok se efekat ne pokaže, i dok ne počnemo da se osećamo kao „novo biće“ kako je Bog obećao da će biti. „ Stoga ko god je u Hristu novo je stvorenje; staro prođe, novo dođe!“ (2. Korinćanima 5:17)
I na kraju opomena za one koji slušaju nečiju ispovest. Veliki je greh širiti dalje ono što smo čuli u ispovesti. Ne preuzimajmo na sebe ulogu onoga koji sluša ako nismo biti u stanju i oni koji ćute o onome šta smo čuli. Ako nešto smatrate da trebate izneti dalje, kako bi pomogli osobi koju slušate, tražite dozvolu. Nikada ne preuzimajte na sebe da ćete kriti kriminalne radnje ili preljubu, neka to bude jasno pre samog razgovora!
Setite se, cilj ispovesti je da neko bude saslušan, ne da ga mi savetujemo ili da mu odredimo „korake pokajanja“. Savetovanje je u redu, ali nije cilj, učinite to samo ako se od vas traži savet.
Molite se na kraju, ne zaboravljajmo molitvu! U ispovesti su uključeni: osoba koja se ispoveda, osoba koja sluša i Bog!
(članak je nastao kao obrada dve lekcije Kursa oporavka namenjenog rehabilitaciji zavisnika i biće objavljen u vaskršnjem broju Sestrinskog lista, 2011.) 

Takođe preporučujem

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...